بررسی خودپالایی بازه کوهستانی رودخانه عباس‎آباد همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارق التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

2 استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی

چکیده

در این مطالعه ظرفیت خودپالایی رودخانه عباس‌آباد همدان با استفاده از مدل QUAL2KW، مبتنی بر شبیه‌سازی پارامترهای DO، BOD، COD، NH4، NO3 و PO4، با در نظر گرفتن استانداردهای کیفی آب در دو بازه طولی 86/1 و 33/4 کیلومتر ارزیابی شد. نتایج نشان‌دهنده افزایش DO و NO3 به‌ترتیب به میزان 5 و 15 درصد در کل رودخانه می‌باشد. ارتقاء کیفیت آب رودخانه از نظر شاخص‌های BOD و COD به‌میزان 45 درصد، و کاهش PO4 و NH4 به‌ترتیب به‌میزان 16 و 75 درصد می-باشد. همچنین نتایج بیانگر آن است که حداکثر ظرفیت پذیرش مقادیر BOD، COD، NH4، NO3 و PO4 برای بازه اول به‌ترتیب 92/101، 95/171، 30/26، 78/181 و 80/3 کیلوگرم در روز و در بازه دوم به‌ترتیب 87/987، 79/1731، 36/68، 21/26 و 49/33 کیلوگرم در روز می‌باشد. براساس این نتایج مقدار PO4 رودخانه همواره بیش از استاندارد تعیین شده برای مصارف شرب بوده و می‌بایست به‌میزان 36 درصد کاهش یابد. توان خودپالایی رودخانه در بازه اول به‌دلیل هوادهی مناسب رودخانه نسبت به بازه دوم بیشتر می‌باشد. بیشترین ظرفیت خودپالایی در کل رودخانه مربوط به شاخص BOD و کمترین میزان نیز مربوط به شاخص‌های COD و NO3، به ترتیب در بازه‌های اول و دوم مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات