بررسی تاثیر آلودگی به سرب و کادمیوم در خصوصیات ریخت شناسی خرچنگ منزوی(Coenobita scaevola)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشگاه آزاد اصفهان(خوراسگان)

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان(خوراسگان)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اصفهان، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر آلودگی به سرب و کادمیوم بر خصوصیات ریختی خرچنگ منزوی(Coenobita scaevola) با کاربرد روش ریخت‌سنجی سنتی، ۶۰ نمونه به صورت تصادفی از جنوب و جنوب شرق جزیره کیش در تابستان ۱۳۹۵ برداشت گردید. جهت مطالعات ریخت‌سنجی، 15 صفت اندازه‌گیری گردید. غلظت سرب و کادمیوم در بافت سخت هر نمونه پس از عصاره گیری، توسط دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی اندازه‌گیری شد. میانگین غلظت سرب و کادمیوم در ایستگاه جنوب شرق به ترتیب ۶۶/۵± 36/19 و ۳۶/۰± 8/1 و در ایستگاه جنوب به ترتیب، ۱۱/۵ ± 49/22 و ۳۸/۳± 38/2 میلی گرم بر لیتر می‌باشد. از طرفی به جز سه متغیر، میانگین سایر متغیرهای ریختی در ایستگاه جنوب شرق بالاتر از ایستگاه جنوب است. با توجه به عدم تفاوت معنی دار غلظت کادمیوم بین دو ایستگاه و نتایج PCA و تمرکز 57% همبستگی مولفه ها در محور اول، می‌توان پایین تر بودن میانگین متغیرهای ریخت‌شناسی در ایستگاه جنوب را که می‌تواند منجر به عدم رشد آلومتری مناسب در گونه گردد، به بالاتر بودن غلظت سرب در بافت بدن این نمونه‌ها مرتبط دانست که می‌تواند باعث ایجاد اختلال در حرکت، تغذیه، جفت گیری و در نتیجه کاهش نرخ بقا، در این گونه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات