تحلیل مقایسه‌ای گزارش وضعیت محیط‌زیستی (SOER)شهر تهران و لندن برای رسیدن به مولفه های پایداری محیط شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

وضعیت محیط زیست، گزارش یا نظارت بر محیط زیست یک فرآیند جهت توصیف، تجزیه و تحلیل و اطلاع رسانی در مورد شرایط و روند محیط زیست می باشد. تدوین گزارش وضعیت محیط زیست می تواند به عنوان نقشه ی راه بر مبنای دانش و تجربه برای جبران مشکلات و کاهش آسیب ها نقش موثری ایفا کند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه و تحلیل دو گزارش وضعیت محیط زیست شهر لندن و تهران می باشد تا با استفاده از نتایج بتوان برای شهر تهران راهکارهای دقیق تری ارائه نمود. به منظور ساختارمند نمودن مقایسه، دو گزارش از لحاظ دوره زمانی انجام مطالعه، مقیاس انجام بررسی، داشتن چارچوب مفهومی ، سازمان‌های تهیه کننده و داشتن مولفه های مشترک با یکدیگر مقایسه شدند. با توجه به این که یکی از اهداف اصلی این گزارش ها رسیدن به اهداف توسعه پایدار و پایداری در شهرها می باشد دو گزارش با شاخص های محیط زیست پایدار ارزیابی می شوند. نتایج نشان می دهدگزارش وضعیت محیط زیست تهران فقط گزارش وضعیت موجود(چند سال گذشته) بوده در حالی که گزارش وضعیت محیط زیست شهر لندن علاوه بر وضع موجود برای سال 2030 برنامه ریزی و پیش بینی دارد و

کلیدواژه‌ها

موضوعات