بررسی آثار تغییر اقلیم تحت سناریوهای مختلف بر روی آب زیرزمینی دشت کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جیرفت

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

پپدیده تغییر اقلیم یکی از مهمترین چالش‌های زیست‌محیطی است که بر روی منابع پایه از جمله منابع آب زیرزمینی تاثیرات سویی دارد. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش برای بررسی اثرات تغییر اقلیم بر‌ روی آب زیرزمینی دشت کرمان از مدل اقلیمی LARS-WG و مدل آب زیرزمینی GMS استفاده گردید. سناریوهای انتشار اقلیمی A2، A1B و B1 از مدل HADCM3 در دوره زمانی طی سال‌های 1410- 1390مورد بررسی قرار گرفت و برای بررسی اثر تغییر اقلیم بر افت آب زیرزمینی با استفاده از نرم افزار GMS سطح آب زیرزمینی برای دوره 1409-1391 پیش‌بینی گردید و اثر سناریوهای اقلیمی بر روی آن اعمال گردید. برای مدل‌سازی آب زیرزمینی، مهر 1381 به‌عنوان حالت پایدار به مدل معرفی گردید و مقادیر هدایت هیدرولیکی و تغذیه و شرایط مرزی براورد گردید. سپس مدل برای سال‌های 1381 تا 1392 برای شرایط ناپایدار اجرا گردید و میزان سطح آب زیرزمینی برای سال‌های 1393 تا 1409 تحت سناریوهای مختلف اقلیمی پیش‌بینی گردید. نتایج پژوهش نشان داد که متوسط افت آب زیرزمینی در هر چهار سناریو به ترتیب برای سناریوهای اقلیمی A2، A1B و B1 در سناریوی اول (86/0-، 85/5- و 19/9-)، سناریوی دوم (26/9-، 36/9-و 49/9-)، سناریوی سوم (09/12-، 21/12-و 28/12-)

کلیدواژه‌ها

موضوعات