پایش نرخ پیشروی و پسروی در جنگل‌های مانگرو با استفاده از سنجش از دور و سامانه تجزیه و تحلیل رقومی خط ساحلی (DSAS) (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

چکیده

به طور کلی، بررسی تغییرات دینامیک رسوبی مانگروها یکی از راهکارهای مدیریتی موثر برای حفاظت و توسعه این اکوسیستم‌ها است. هدف این مطالعه نیز بررسی تغییرات مرز مانگروهای ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا به منظور تحلیل دینامیک فرسایش و رسوب‌گذاری آن در طول یک دوره 30 ساله بود. بدین منظور، حاشیه رو به دریای مانگروها از تصاویر لندست مربوط به سالهای 1986، 2000 و 2016 استخراج گردید و با استفاده از سامانه تجزیه و تحلیل رقومی خط ساحلی (DSAS) و اجرای روش آماری نرخ رگرسیون خطی(LRR)، نرخ تغییر مرزهای مانگروها محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین نرخ تغییرات مرز مانگروها در بخش ساحلی ذخیره‌گاه زیست کره حرا برابر با 0/50 متر در سال و در بخش جزیره ای آن نیز برابر با 0/73متر در سال بود. بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین نرخ تغییرات مرز مانگروها در ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا نیز برابر با 0/62 متر در سال بدست آمد که نشان‌دهنده غالب بودن فرآیند رسوب‌گذاری بر فرسایش در این رویشگاه است. در نهایت می‌توان گفت که نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند با فراهم نمودن اطلاعات دقیق در مورد وضعیت فرسایش و رسوب گذاری، کمک قابل توجهی به برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات احیاء و توسعه مانگروهای ذخیره‌گاه زیست‌کره حرا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات