جذب زیستی فلزات سنگین کادمیوم و سرب از محیط های آبی با استفاده از جلبک اسپیروژیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بیرجند

2 دانشجوی ارشد گروه محیط زیست دانشگاه بیرجند

چکیده

این پژوهش بکارگیری جلبک اسپیروژیر و بررسی عملکرد آن در جهت حذف فلزات سنگین کادمیوم و سرب از محیط‌های آبی می باشد. در این پژوهش طرح آزمایش به صورت یک عامل در زمان در نظر گرفته شد. تاثیر pH، زمان تماس، مقدار جاذب و غلظت اولیه کادمیوم و سرب بر میزان جذب مورد بررسی و مقادیر بهینه این پارامتر‌ها تعیین گردید. نتایج نشان داد که 3 گرم در لیتر جلبک اسپیروژیر می تواند 5/83 درصد کادمیوم را در مدت زمان 30 دقیقه با غلظت اولیه 2 میلی‌گرم در لیتر در6pH= حذف نماید؛ همچنین این جلبک با مقدار 4 گرم در لیتر توانایی حذف 84/75 درصد سرب را در5pH=، با غلظت اولیه 2 میلی‌گرم در لیتر طی مدت زمان 40 دقیقه را دارد. بررسی روابط ایزوترمی و سینتیکی نشان داد که فرایند جذب کادمیوم و سرب توسط جلبک اسپیروژیر از مدل فروندلیچ با مقادیر ضرایب همبستگی به ترتیب 9914/0 و 9816/0 و مدل سینتیکی شبه درجه دوم به ترتیب با مقادیر ضرایب همبستگی 9913/0 و 9872/0 تبعیت می کند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که جلبک اسپیروژیر می تواند به عنوان یک جاذب موثر و دوستدار محیط زیست در حذف عناصر کادمیوم و سرب از محیط‌های آبی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات