مدل سازی تاثیر کانال زئولیت بر پساب خروجی از تصفیه‌خانه شهرک صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار مرکز تحقیقات زرقان

3 کارشناس

چکیده

در این مطالعه مدل‌های ریاضی ارتباط بین متغیرهای فاضلاب ورودی و خروجی تعیین گردید. نتایج آزمون ضریب همبستگی چند متغیره نشان داد که دو متغیر (TSS,TDS) بهترین ارتباط را با COD و EC خروجی دارا می‌باشد و ضرایب همبستگی ارتباط بین COD با TDS وTSS به ترتیب برابر با 83% و90% می‌باشد. نتایج روابط خودهمبستگی میانگین متحرک جامع نشان داد گام زمانی یک روز بهترین رابطه را نسبت به سایر مدل‌ها در تخمین COD دارد. لذا با استفاده از مدل‌های خطی و غیرخطی و کلاس‌بندی تغییرات با داده‌های نرمال و غیرنرمال مقادیر روزانه COD از مقادیر روز قبل TSS و TDS تخمین زده شد. اما ضرایب همبستگی بدست آمده رضایت بخش نبودند. در نهایت از انطباق سیستم‌های فازی استفاده گردید که مدل شبیه‌سازی حاصله مطابقت خوبی (76/0=R2) نشان داد. نتایج نشان داد که منحنی تغییرات COD(t) نسبت به TDS(t-1) دارای یک نقطه عطف می‌باشد که در TDS(t-1) برابر ppm 1746 اتفاق می‌افتد. در این مقدار TDS توان پالایش زئولیت معادل COD برابر 52 خواهد بود. این نقطه آستانه تأثیرپذیری زئولیت بر تصفیه آب در خصوص COD می‌باشد. برای مدیریت تصفیه فاضلاب میزان آلاینده‌های ورودی به ایستگاه و همچنین حجم فاضلاب عبوری از کانال زئولیت باید به طور همزمان کنترل شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات