حذف کرم شش ظرفیتی از آب توسط نانو گرافن متخلخل عاملدار مگنت شده(NPG/Fe3O4@COOH )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد مرکز تحقیقات علوم و تکنولوژی بهداشت محیط، تهران، ایران

3 علیمراد رشیدی، دانشیار پژوهشگاه صنعت نفت تهران، ایران

4 عبدالرضا کرباسی دانشیار دانشکده مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران، ایران

چکیده

جهت تصفیه آب و حذف فلزات سنگینی چون کروم شش ظرفیتی نانو گرافن متخلخل سنتز شده توسط کربوکسیل عاملدار و سپس بوسیله نانو ذرات Fe3O4 و Fe2O3 مگنت گردید (NPG/Fe3O4@COOH). مغناطیسی کردن جاذب برای کاهش اثرات نامطلوب نانو ذرات مگنت شده و جداسازی از محلول های آبی انجام شده که این فرآیند با استفاده از یک آهنربا به راحتی، در کمترین زمان و هزینه صورت گرفت. مورفولوژی و سایر مشخصات جاذب با استفاده از تکنیکهایSEM, TEM و FT-IRتعیین گردید. اثر پارامترهای مختلف همچون pHمحلول، زمان جذب، دز جاذب، دما و غلظت اولیه کروم در روند کاهش غلظت آلاینده مورد بررسی و مقادیر بهینه هر کدام از فاکتورها مشخص شد. ایزوترم های جذب با استفاده از دو مدل ایزوترم لانگمایر و فروندلیچ و معادلات سینتیکی شبه درجه اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت.که نتایج بدست آمده نشان دهنده همخوان بودن میزان جذب با مدل ایزوترم لانگمایر و معادله سینتیکی شبه درجه دوم می باشد. فرایند جذب با افزایش بی نظمی همراه بوده و گرماگیر می باشد. نانو جاذب سنتز شده بدلیل جداسازی راحت و سریع از محلول می تواند به عنوان یک جاذب مؤثر برای حذف آلاینده ها بویژه فلزات سنگین از آب و فاضلاب در صنعت به کار رود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات