بررسی آلودگی منابع آب‌های زیرزمینی اطراف مراکز دفن زباله (مطالعۀ موردی: مرکز دفن تاکستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط‌زیست، پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران

3 استاد گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مهندسی عمران- آب، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

تاکستان واقع در جنوب‌غربی قزوین و ارتفاع 1265 متر از سطح دریاست که بخش زیادی از آب آن از منابع آب‌‌ زیرزمینی تأمین می‌‌شود. جهت جریان آب ‌‌زیرزمینی دشت، از غرب به ‌طرف شرق است، اما در نواحی شمالی به‌ طرف جنوب‌شرقی و در نواحی جنوب و جنوب‌غربی نیز به سمت مرکز دشت و در جهت شمال‌شرقی تغییر مسیر می‌دهد. با توجه به آنکه لندفیل تاکستان که تمهیدات بهداشتی خاصی برای آن ملحوظ نشده ‌‌است، امکان نشت و ورود شیرابه به منابع آب‌های زیرزمینی مجاور وجود دارد، به ‌‌همین‌‌ دلیل بررسی و مطالعۀ تغییرات کیفیت شیمیایی آبخوان متأثر از شیرابۀ لندفیل دارای اهمیت بسیاری است. نتایج تحقیق، با مقایسۀ مقادیر پارامترهای کیفی در شیرابه با استاندارد ملی تخلیه به آب‌های سطحی و چاه‌‌‌های جاذب، بیانگر آن بود که شیرابۀ لندفیل تاکستان در سال‌های 1383 و 1393 دارای مقادیری بیش از استاندارد ملی تخلیه بوده است و نباید به‌‌ سهولت و بدون مدیریت به محیط پیرامون راه یابد. همچنین، مقایسۀ نتایج آنالیز پارامترهای کیفی آب ‌‌زیرزمینی محدودۀ ‌‌مطالعاتی بیانگر افزایش شایان ‌توجه برخی آلاینده‌‌ها به‌ خصوص فلزات سنگین بوده است. دلیل احتمالی این امر می‌‌تواند نشت شیرابه به محیط و نفوذ به منابع آب‌‌ زیرزمینی مجاور لندفیل باشد. علاوه‌‌ بر آن، میزان غلظت فلزات سرب، کادمیوم و نیکل در نمونه‌‌های آب محدودۀ‌ ‌مطالعاتی در مقایسه با سایر آلاینده‌‌های مورد مطالعه بیشترین تجاوز از میزان استانداردهای کیفی ملی و بین‌‌المللی را داشت. به ‌‌طور ‌‌کلی می‌‌توان گفت احتمالاً نشت شیرابه سبب تغییر کیفیت منابع آب‌ ‌زیرزمینی مجاور لندفیل تاکستان شده ‌‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بدو. ک، 1379. «مروری بر اصول طراحی محل‌های دفن بهداشتی- مهندسی زباله‌های شهری (لندفیل‌ها)»، دانشکدۀ بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، مجموعه مقالات سومین همایش کشوری بهداشت محیط، صص 294-303.
سازمان برنامه و بودجه- وزارت نیرو. 1371. استاندارد 3-116، استاندارد کیفیت آب آشامیدنی.
عبدلی، م، جلیلی قاضی‌زاده، م. 1388. «بررسی کارایی لاینرهای رسی متراکم‌شده در حذف طبیعی آلاینده‌های شیرابۀ تولیدی در محل دفن زباله‌های شهری (مطالعۀ موردی: کهریزک)»، فصلنامۀ علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، شمارۀ 11، صص 61-71.
غصبان، ف. 1385، زمین‌شناسی زیست‌محیطی، انتشارات دانشگاه تهران.
کارآموز، م.، زهرایی، ب. 1382. «انعطاف‌پذیری در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب»، شریف، شمارۀ 23، صص 39-52.
مشهدی میقانی، ل.، باغوند، ا. 1389. «بررسی و مدل‌سازی آلودگی ناشی از زباله‌های محل دفن بر آب‌های زیرزمینی (مطالعۀ موردی: آبخوان امان‌آباد)»، چهارمین همایش ملی مهندسی محیط‌زیست ایران.
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. 1387. استاندارد 1053، آب آشامیدنی- ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی، تجدیدنظر پنجم.
 

Abbasi,S.,Mohammadi,K.,Kholghi,M., Harward,K.2013.Aquifer vulnerability assessments using DRASTIC, Weights of Evidence and the Analytic Element Method.Hydrological Science Journal; 58:pp 186-197.

Commission of the European Communities Luxembourg.1998.Environment and Quality of Life. Scientific Assessment of Standards for Drinking Water Quality.
Christensen ,J.B., Jensen ,D.L., Gron ,C., Filip, Z., Christensen ,T.H .1998.Characterization of the dissolved organic carbon in landfill leachate-polluted groundwater. Water Resources; 32(1):pp125–135.
Dunlap ,W.J., Shew, D.C., Robertson, J.M., Tossaint ,C.R .1976.Organics pollutants contributed to groundwater by a landfill. In: Genetelli EJ, Cirello J (Eds.), Gas and leachate from landfill: formation, collection, and treatment. EPA;600-9-: pp 76-94.
Garland ,G., Mosher, D .1975.Leachate effects from improper land disposal. Waste Age; 6: pp 42–4.
Lee, GF., Jones, RA., Ray, C .1986. Sanitary landfill leachates recycle.Biocycle ; 27:pp36–38.
Longe, E.O., Enekwechi, L.O .2007.Investigation on potential groundwater impacts and influence of local hydrogeology on natural attenuation of leachate at a municipal landfill. International Journal of Environmental Science and Technology; 4(1):133–140.
Longe, E.O., Kehinde, M.O .2005. Investigation of potential groundwater impacts at an unlined waste disposal site in Agege, Lagos, Nigeria. Proceeding of 3rd International Conference,Faculty of Engineering, University of Lagos, Lagos, ; 26: pp 21–29.
Mac Farlane, D.S., Cherry, J.A., Gillham, R.W., Sudicky, E.A .1983.Migration of contaminants in groundwater at a landfill: a case study. Journal of  Hydrology; 63:pp 1–29.
Malina ,G., Szczypior, B., Ploszaj, J., Rosinska ,A.1999. Impact on ground water quality from sanitary landfills in Czestochowa region-Poland: a case study. In: Christensen TH, Cossu R,Stegman R (eds) Sardinia 99: seventh waste management and landfill symposium, vol IV, 4–8 October, Cagliary, Sardinia,Italy. CISA Environmental Sanitary Engineering Center,Cagliary.
Mor, S., Ravindra, K., Dahiya, R.P., Chandra ,A . 2006.Leachate characterization and assessment of groundwater pollution near municipal solid waste landfill site. Environemntal Monitoring Assessessment ;118(1–3):pp 435–456.
Nagarajan,R.,  Thirumalaisamy,S., Lakshumanan,E.2012.Impact of leachate on groundwater pollution due to non-engineered municipal solid waste landfill sites of erode city, Tamil Nadu, India.J of Environmental Health Sience and Engineering;9:pp 35-40.

Nakhaei,M.,Amiri,V.,Rezaei,K.,Moosaei,F.2014.An investigation of the potential environmental contamination from the leachate of Rasht waste disposal site, Iran.Bulletin of engineering geology and the environment;74:pp 233-246.

Nixon, W.B., Murphy, R.J., Stessel, R.I.1997.An empirical approach to the performance assessment of solid waste landfills. London, Royaume-Uni, Sage of local hydrogeology on natural attenuation of leachate at a municipal landfill. International Journal of Environmental Science Technology ; 4(1):pp 133–140.
Ogundiran, O.O., Afolabi, T.A.2008.Assessment of the physicochemical parameters and heavy metal toxicity of leachates from municipal solid waste open dumpsite. International Journal of Environmental Science and Technology 5(2):pp 243–250.
Reinhard ,M., Goodman, N.L., Barker, J.F .1984. Occurrence and distribution of organic chemicals in landfill leachate plumes.Environmental Science Technology; 18:pp 953–961.
World Health Organization(WHO).2008.Guidelines for Drinking-Water Quality,Second addendum.Vol.1,Water Standards and Health Advisories,EPA 822-R-09-011,Washington,USA.
Zanoni, A.E .1972.Ground water pollution and sanitary landfills-a critical review. Ground Water; 10: pp3–13.