بررسی فرایندهای جذب و دفع و لخته‌سازی در حین اختلاط آب شور و شیرین (دریای خزر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مهندسی محیط‌زیست دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی محیط‌زیست دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری منابع آب، دانشگاه مینه‌سوتا آمریکا

3 دانشجوی دکتری مهندسی محیط‌زیست- منابع آب دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی محیط‌زیست دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مهندسی محیط‌زیست- منابع آب دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی محیط‌زیست دانشگاه تهران

چکیده

مطالعه در خصوص چرخۀ ژئوشیمیایی فلزات سنگین در محیط‌های آبی و اثر آن به خصوص در محیط‌های حساس اکولوژیکی چون مصب‌ها همواره مورد دقت بوده است. مصب‌ها که به‌منزلۀ فیلتر طبیعی میان آب شور و شیرین عمل می‌کنند، مکان بسیار مناسبی برای زندگی گونه‌های مختلف آبزی به حساب می‌آیند. از جمله فرایند‌های مهمی ‌که هنگام اختلاط مصبی رخ می‌دهند، لخته‌سازی، جذب و دفع است. با توجه به نقش مهم فرایند لخته‌سازی در ایجاد منبع غذایی مناسب برای موجودات آبزی و کاهش بار آلودگی ورودی به محیط‌های آبی بازی، مطالعۀ حاضر مکانیزم لخته‌سازی و جذب و دفع فلزات سنگین از طریق ذرات معلق را در مصب رودخانۀ کرگان‌رود بررسی می‌کند. بر اساس روند لخته‌سازی (94.8%)3 کنترل شده است. نتایج تفکیک شیمیایی چهار مرحله‌ای نشانگر آن بود که غلظت بالایی از فلزات سنگین مس، منگنز، روی و نیکل در فاز کربناتی و سولفیدی است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


کرباسی، ع .1374. غلظت و منشأ Zn، Pb، Co، Fe، Mn، Cr، Cu و Cd در رسوبات سطحی بستر دماغۀ رودخانۀ سیاهرود، فصلنامۀ علمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، جلد 7، شمارۀ 2، صص 35- 39.
کرباسی، ع .1379. غلظت استاندارد و منشأ Ni، Mn، Pb، Fe، V، Cd، Co، Cu و Zn در رسوبات خلیج فارس، مجلۀ علم و تکنولوژی محیط‌زیست، شمارۀ 5- 6، صص 53- 66.
Boyle,E. A., Edmond,J. M., Sholkovitz,E. R. 1977. The mechanism of Fe removal in estuaries. GeocCosmochimicActa, 41(9), 1313–1324.
Currier, D. R., Small, K. J. 2005. Macrobenthic community responses to long-term environmental change in an east Australian sub-tropical estuary. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 63 (1-2), 315-331.
Duinker, J. C. 1980. Chemistry and Biogeochemistry of Estuaries, Olausson, E. and Cato, I., (eds) Wiley, New York, 121- 145.
Davis, J. B. 1973. Statistic and data analysis in geology. New York.
Dojlido, JR. 1993. Chemistry of water and water pollution. Ellis Horwood
Karbassi, A. R., Heidari, M., Vaezi, A. R., Samani, A. R. V., Fakhraee, M., &Heidari, F. 2013. Effect of pH and salinity on flocculation process of heavy metals during mixing of Aras River water with Caspian Sea water. Environmental Earth Sciences, 1-9.
Karbassi, A. R., Nabi-Bidhendi, G. R., &Bayati, I. 2005. Environmental geochemistry of heavy metals in a sediment core off Bushehr, Persian Gulf. Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering, 2(4), 255-260.
Karbassi, A. R., NabiBidhendi, G. R., Saeedi, M., Rastegari, A. 2010. Metals removal during estuarine mixing of Arvand River water with the Persian Gulf water. Central European Journal of Geosciences, 2(4),531-536.
Karbassi, A. R., Nouri, J., Ayaz, G. O. 2007. Flocculation of trace metals during mixing of Talar River water with Caspian Seawater, 66-73.
Morillo, J., Usero, J., Gracia, I. 2002. Partitioning of metals in sediments from the Odiel River (Spain). Environ Int, 28, 263–271.
Pritchard, D. W. 1967. What is an Estuary: Physical Viewpoint. In: Lauf GH, editor. Estuaries. Washington: American Association for the Advancement of Science, 3−5.
Samarghandi, M. R., Nouri, J., Mesdaghinia, A. R., Mahvi, A. H., Naseri, S., Vaezi, F. 2007. Efficiency removal of phenol, lead and cadmium by means of UV/TiO2/H2O2 processes. Int. J. Environ. Sci. Tech, 4, 25−19.
Sholkovitz, E. R. 1976. Flocculation of dissolved organic and inorganic matter during the mixing river water and seawater. Geochimica. Cosmochimica. Acta, 40, 845−831.
Turner, A. M., Nimmo, and K. A. Thuresson. 1998. Speciation and sorptivebehaviour of nickel in an organic-rich estuary (Beaulieu, UK). Marine Chemistry, 63, 105-118.‏
Vaezi, A. R., Karbassi, A. R., Fakhraee, M., ValikhaniSamani, A. R., Heidari, M. 2014. Assessment of Sources and Concentration of Metal Contaminants in Marine Sediments of Musa Estuary, Persian Gulf. Journal of EnvironmentalStudies, 40, 345-360.
Samani, A. R. V., Karbassi, A. R., Fakhraee, M., Heidari, M., Vaezi, A. R., Valikhani, Z. 2014. Effect of dissolved organic carbon and salinity on flocculation process of heavy metals during mixing of the Navrud River water with Caspian Seawater. Desalination and Water Treatment, 1-9.
Viswanathan, M., and Chakrapani, G. J. 2010. Laboratory experiments on river–estuary geonanomaterials. Current Science, 99(2), 213–215.