حذف کادمیوم از محیط‌های آبی از طریق نانوذرات آهن صفر‌ظرفیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی محیط‌زیست- آب و فاضلاب دانشکدۀ محیط‌زیست دانشگاه تهران

2 استاد گروه مهندسی محیط‌زیست دانشکدۀ محیط‌زیست دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری مهندسی محیط‌زیست- آب و فاضلاب، دانشکدۀ آب و محیط‌زیست دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در سال‌‌‌های اخیر از نانوذرات آهن صفر‌ظرفیتی به‌‌منزلۀ فناوری نوظهور، به صورت موفقیت‌آمیزی در جهت حذف فلزات سنگین از محلول‌های آبی، استفاده شده است. کادمیوم از مهم‌ترین فلزات سنگین است که به دلیل آثار مخرب روی محیط‌زیست و سلامتی انسان، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است و به همین دلیل محققان بسیاری تحقیقاتی را در زمینۀ روش‌های حذف این فلز سنگین از محیط‌های آبی انجام داده‌اند. در این تحقیق کارایی نانوذرات آهن در حذف کادمیوم از محیط آبی بررسی شد که از نانوذرات آهن در ابعاد 8- 18 نانومتر و سطح مؤثر 59-79 m2/g با رنگ سیاه و مورفولوژی کروی استفاده و آثار پارامترهای میزان نانوذرات، pH محلول، غلظت‌های متفاوت محلول و زمان آزمایش ارزیابی شد. برای تهیۀ محلول کادمیوم از نمک کلرید کادمیوم و برای تغییرات pH، از هیدروکسید سدیم و اسید کلریدریک استفاده شد. بر اساس نتایج، مقادیر بهینه برای فرایند جذب در pH برابر با 2/7، زمان آزمایش 30 دقیقه، میزان جاذب 5/0 گرم در 100 میلی‌لیتر محلول و غلظت اولیۀ کادمیوم در محلول 5 میلی‌گرم در لیتر معرفی شدند. بر اساس نتایج، نمونۀ تحقیق از مدل ایزوترم جذب لانگمیر پیروی کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


بهرامی، م. برومندنسب، س. کشکولی، ح. فرخیان فیروزی، ا. بابایی، ع. 1392. حذف کادمیوم از محلول‌‌های آبی با استفاده از نانوذرات مگنتیت اصلاح‌شده، مجلۀ سلامت و محیط، دورۀ 6، شمارۀ 2، ص 221- 232.
بهرامی، م. برومندنسب، س. کشکولی، ح. فرخیان فیروزی، ا. بابایی، ع. 1392. سنتز نانوذرات مگنتیت و بررسی کارایی آن در حذف کادمیوم از محلول آبی، مجلۀ آب و فاضلاب، دورۀ 24، شمارۀ 87، ص 54- 62.
رحمانی، ع. غفاری، ح. صمدی، م. ضرابی، م. 1390. سنتز نانوذرات آهن و بررسی کارایی آن در حذف آرسنیک از محیط‌های آبی، مجلۀ آب و فاضلاب، دورۀ 22، شمارۀ 77، ص 35- 41.         
سمیعی، ع. 1384. بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر در فرایند جذب و بازیافت سیانید از آب سد باطله کارخانۀ فرآوری طلای آقدره تکاب بر روی کربن فعال، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس.
کوهپایه‌زاده، ح. ترابیان، ع. نبی ‌بیدهندی، غ. حبشی، ن. 1391. تأثیر نانوذرات آهن صفر‌ظرفیتی بر حذف آرسنیک پنج‌ظرفیتی از آب آشامیدنی، مجلۀ آب و فاضلاب، دورۀ 23، شمارۀ 83، ص 60- 67.
Alqudami, A., Alhemiari N. A., Munassar, S. 2012. Removal of Pb(II) and Cd(II) Ions from Water by Fe and Ag Nanoparticles Prepared Using Electro-Exploding Wire Technique, Environ Sci Pollut Res, 19:2832–2841.
Benguella, B. 2000. Cadmium Removal from Aqueous Solutions by Chitin, Water Research 36:2463–2474.
Boparai, H. K., Joseph, M., O’Carroll, D. M. 2011. Kinetics and Thermodynamics of Cadmium Ion Removal by Adsorption onto Nano Zerovalent Iron Particles, Journal of Hazardous Materials, 186(1):458-65.
Dhermendra, K. T. 2008. Application of Nanoparticles in Waste Water Treatment. World Applied Sciences Journal 3 (3): 417-433.
Saxena, S., Prasad, M., Amritphale, S. S., Chandra, N. 2001. Adsorption of Cyanide from Aqueous Solutions at Pyrophyllite Surface. Sepharation and Purification Technology 24: 263-270.
Seol, A. K., Seralathan, K. K., Kui, J. L., Yool, J. P., Patrick, J., Leed, W., Kimd, H. 2013. Removal of Pb(II) from Aqueous Solution By a Zeolite–Nanoscale Zero-Valent Iron Composite. Chemical Engineering Journal 217: 54–60.
Shafaei, A., Ashtiani, F. Z., Kaghazchi, T. 2007. Equilibrium Studies of the Sorption of Hg (II) Ions onto Chitosan. Chemical Engineering Journal. 133(1-3):311-16.
Xiaoshu, L. V.,  Jiang, X., Guangming, J., Jie, T., Xinhua, Xu. 2012. Highly Active Nanoscale Zero-Valent Iron (nZVI)–Fe3O4 Nanocomposites for the Removal of Chromium(VI) from Aqueous Solutions. Journal of Colloid and Interface Science 369: 460–469.
Yunfei, X. M. 2010. Reduction and Adsorption of Pb2+ in Aqueous Solution by Nano-Zero-Valent Iron-A SEM, TEM and XPS study. Materials Research Bulletin 45:1361–1367.
Zhang, Z., Li, M., Chen, W., Zhu, S., Liu, N., Zhu, L. 2010. Immobilization of Lead and Cadmium from Aqueous Solution and Contaminated Sediment Using Nano-Hydroxyapatite. Environmental Pollution.158(2):514-19.