تأثیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در کیفیت هوای داخل ساختمان (مطالعۀ موردی: ساختمان آموزشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی محیط‌زیست، دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکدۀ محیط‌زیست، مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه تهران

چکیده

مباحث انرژی مصرفی در ساختمان‌ها و کیفیت هوای داخل آن به‌منزلۀ جدیدترین موضوعات تحت بررسی در بخش تحقیقاتی ساختمان و محیط‌زیست است. امروزه محیط‌زیست، صرفه‌جویی در مصرف انرژی‌های فسیلی و توسعۀ پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین‌المللی تبدیل شده‌اند. از طرفی نیز بررسی کیفیت هوای داخل ساختمان به علت زمان زیاد حضور افراد داخل محیط‌های بسته، دارای اهمیت زیادی است.
در این مقاله تلاش شده است تا اثر بهینه‌سازی مصرف انرژی در کیفیت هوای داخل ساختمان ارزیابی شود. در جهت رسیدن به این هدف ساختمانی با کاربری آموزشی به‌منزلۀ مطالعۀ موردی انتخاب و از طریق نرم‌افزار ممیزی انرژی میزان بارهای گرمایی و سرمایی آن محاسبه و عامل تهویۀ ساختمان و نرخ نشت و نفوذ به‌منزلۀ رابط بین میزان مصرف انرژی و کیفیت هوای داخل ساختمان ارزیابی شد. میزان دی‌اکسید‌کربن برای بررسی کارآمدی تهویه در ساختمان مورد مطالعه ملاک ارزیابی قرار گرفت. با مدل‌سازی در نرم‌افزار کانتم مشاهده شد که در نرخ تعویض هوا برابر با 4/2 بار در ساعت برای کلاسی دارای 20 نفر دانشجو، این میزان نرخ تهویه مناسب است، اما با افزایش تعداد افراد تا 30 نفر میزان سطح دی‌اکسید به ppm800 رسیده و هوا کهنه می‌شود و به افزایش میزان تعویض هوا نیاز است. از طرفی با افزایش میزان نرخ تعویض هوا، بار گرمایی ساختمان به میزان زیادی افزایش می‌یابد و موجب افزایش مصرف انرژی خواهد شد. در ادامه اقدامات بهینه‌سازی بر ساختمان اعمال شد و بار گرمایی ساختمان 67 درصد و نرخ تعویض هوا به 2/2 بار در ساعت کاهش یافت، اما پس از مدل‌سازی دوبارۀ ساختمان با این نرخ تعویض هوا، در نرم‌افزار کانتم، مشاهده شد که سطح دی‌اکسید‌کربن از حد مجاز بسیار فراتر رفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


توکلی، آ. 1387. طراحی سامانۀ خبره و هوشمند بهبود کیفیت هوای داخل ساختمان با رویکرد بهینه‌سازی مصرف انرژی، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه تهران.
صادقی‌پور، م. 1387. به‌کارگیری نرم‌افزارهای شبیه‌سازی رایانه‌های در طراحی معماری گامی به سوی طراحی همه‌جانبه‌نگر، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد معماری و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی.
طهماسبی، ف. 1387. ممیزی انرژی یک ساختمان مسکونی با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی در ساختمان، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ ارشد معماری و انرژی، دانشکدۀ معماری، دانشگاه تهران.
Bluyssen, Ph., De Oliveira Fernandes, E., Fanger, P.O., Groes, L., Glausen, G., Roulet, C.A., Bernhard, C.A., Valbjorn, O.1995. European audit project to optimize indoor air quality and energy consumption in office buildings.
Halgamuge, M.N., Chan, T.K., Mendis, P. 2009. Ventilation Eficiency and Carbon Dioxide (CO2) Concentration.

Iham, P., Krarti, M,.2012. Design optimization of energy efficient residential buildings in Tunisia, Building and Environment.

Smith, K., Menta, S., Feuz, M. 2003.Indoor Smoke from Household Solid Fuels, Comparative Quantification of Health Risks
U.S Environmental Protection Ajency, An Introduction to Indoor Air Quality, 2010, http://www.epa.gov/iaq/ia-intro.html
U.S Green Building Council, LEED 2009 for existing buildings operations and maintenance,
http://www.usgbc.org/leed/rating-systems/existing-buildings

Wang, l., Gwilliam, J., Jones, P.2009. Case Study of Zero Energy House Design in UK, Energy and Building.