سیستم مدیریت پسماند در نوار ساحلی استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری مهندسی محیط‌زیست، دانشکدۀ محیط‌زیست، دانشگاه تهران

چکیده

سیستم مدیریت پسماند مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که برای سامان‌دادن پسماند‌های جامعه به روش‌های مهندسی و بهداشتی صورت می‌گیرد. از مهم‌ترین معضلات و مشکلات سواحل، نبود مدیریت مناسب پسماند است. شهرهای ساحلی کشور با مشکل جدی دفع پسماندها مواجه‌اند. مدیریت غیراصولی پسماند، نوار ساحلی استان مازندران را با معضل جدی دفع پسماندها مواجه کرده و این مناطق را در معرض آسیب‌های زیست‌محیطی قرار داده است. از این رو برای یافتن راه‌حل‌های مناسب، وضعیت موجود مدیریت پسماند بررسی شد. به دلیل نبود ضوابط و دستورالعمل‌های مدیریت پسماند در مناطق ساحلی در ایران، در این پژوهش با بررسی ضوابط و دستورالعمل‌های موجود در مناطق ساحلی کشورهای توسعه‌یافته، ویژگی‌های کلی این دستورالعمل به دست آمد. سپس، مطالعات تطبیقی به‌عمل ‌آمد و دستورالعمل‌ مدیریت پسماند در نوار ساحلی مازندران تهیه شد. متعاقباً پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است. با توجه به نتایج، عوامل اصلی تخریب محیط‌زیست نوار ساحلی عبارت‌اند از: ازدیاد مکان‌های تلنبار پسماند و پراکندگی آن‌ها، کارایی ناکافی عناصر موظف مثل کاهش از مبدأ و پردازش، انتشار شیرابه به محیط و کمبود فضا برای یافتن مکان مناسب به منظور دفن بهداشتی پسماند. در نهایت با در نظر گرفتن تمام جنبه‌های ارزیابی آثار زیست‌محیطی، راهکارهای اصولی برای دفع مناسب پسماند معرفی و بر اساس آن احداث چهار واحد ورمی کمپوست برای شهرهای کم‌جمعیت و چهار نیروگاه زباله‌سوز با ظرفیت 700 تن در روز برای سایر شهرها توصیه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
پوراحمد، ا. حبیبی، ک. زهرایی، س. عدلی، س. 1386. استفاده از الگوریتم‌های فازی و GIS برای مکان‌یابی تجهیزات شهری (مطالعۀ موردی: بابلسر). مجلۀ محیط‌شناسی، شمارۀ 42، صص 31- 42.
جوزی، ع. دهقانی، م. زارعی، م. 1391. ارائۀ برنامۀ راهبردی مدیریت پسماندهای روستایی میناب، محیط‌شناسی، سال سی و هشتم، شمارۀ 4، صص 93- 108.
حیدرزاده، ن. 1380. معیارهای مکان‌یابی محل دفن مواد زاید جامد شهری، چاپ اول، انتشارات سازمان شهرداری‌های کشور، تهران.
دبیرخانۀ کارگروه مدیریت پسماند استان مازندران. 1391. وضعیت مدیریت پسماندهای عادی استان مازندران.
رضازاده، م. عبدلی، م، ع. مهردادی، ن. 1392. مدیریت پسماند در مناطق ساحلی (مطالعۀ موردی: سواحل جنوبی دریای خزر)، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه تهران.
شاعری، ع. رحمتی، ع. 1391. قوانین، مقررات، ضوابط و استاندارهای محیط‌زیست انسانی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، چاپ اول، انتشارات حک، تهران.
عبدلی، م. ع. ۱۳۸۷. بازیافت مواد زاید جامد شهری، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
مسگری، ع. پاکی‌نژاد، ا. یساری، ن. بخشی، ف. صادقی، ز. 1391. سالنامۀ آماری استان مازندران، انتشارات استانداری مازندران- معاونت برنامه‌ریزی.
هراتی، ن. وفایی، ف. عبدالله‌زاده، ر. 1389. به کارگیری آنالیز SWOT در مدیریت یکپارچۀ مناطق ساحلی (مطالعۀ موردی: سه استان شمالی کشور)، علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، دورۀ دوازدهم، شمارۀ چهار، صص 26- 30.
 
 
Abdoli,M.A,. Samieifard,R. and Jalili Ghazi Zade,M. 2008. Rural Solid Waste Management. Environmental Research Journal. 2(4):425-431.
 
Abdoli,M.A,. Falahnezhad,M. and Behboudian,S. 2011. Multivariate Econometric Approach for  Solid Waste Generation Modeling: Impact of Climate Factors. Environmental Engineering Science. 28(9): 627-633.
 
Abdoli,M.A,. and  Azimi,E. 2010. Municipal Waste Reduction Potential and Related Strategies in Tehran, Int. J. Environ. 4(4):901-912.
 
Abdoli,M.A,. and Hasanian,h. 2013.  feasibility study of using RDF as an alternative fuel Case study : fars cement factory. 1st International Conference on Cement Industry. Energy and Environment (CIEE), 11-13.
 
Abdoli,M.A,.Nabi Bidhendi,G,. Nasrabadi,T. and Hoveidi,H. 2007. Municipal Solid Waste   Management on the South Coastline of the Caspian Sea (Golestan, Mazandaran, and Guilan Provinces of Iran). Journal of Environmental Health.70(5) :34-37.
 
Berkun,M,. Aras,E. and Nemlioglu,S .2005. Disposal of solid waste in Istanbul and along the Black Sea coast of Turkey. Waste Management Journal. 25:847-855.
 
Bai,R. and Sutanto,M. 2002. The practice and challenges of solid waste management in Singapore. Waste Management. 22: 557–567.
 
Department  of Environment and Natural Resources Republic of the Philippines (DENRRP). 2011. The National Integrated Coastal Management Program.8-15.
 
Huang,Q,. Wang,Q,. Dong,L. and  Zhou,B. 2006. The current situation of solid waste management in china. Master Cycles waste manage Journal. 8: 63-69.
 
Jin,J., Wang,Z. and Ran,S.h. 2006. Solid waste management in Macao: Practices and challenges. Waste Management Journal. 26:1045-1051.
 
National Oceanic and  Atmospheric Administration (NOAA).2014. Nooksack shoreline management master program.25-32.
 
Nur,Y., Fazi,S., Wirjoatmodjo,N. and Han.Q. 2001. Towards wise coastal management practice in a
tropical megacity-Jakarta. Ocean & Coastal Management. 44: 335–353.
 
Republic of  Lebanon ministry of environment (RLME). 2005. National action plan for the reduction of pollution of the Mediterranean sea.10-15.
 
Sunshine Coast Regional District  Infrastructure  Services Department(SCRDISD). 2011. Solid Waste Management Plan –The foundation for zero waste plan –final draft.3-7.
 
State of  Hawaii department of  health environmental management division solid and hazardous waste branch (SHDHEM). 2005. Instructions for filing permit by rule application for certain solid waste management facilities.83-88.
 
United Nations Environment Programme (UNEP). 2005. Marine Litter an Analytical overview.13-20.