کاربرد توأم هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) و آلکان‌های نرمال در تعیین منشاء مواد آلی رسوبات مانگرویی جزیره قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکد‌ة منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار گروه محیط زیست دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی ، دانشگاه تربیت مدرس

3 کارشناسی ارشد محیط زیست دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هیدروکربن‌های موجود در محیط، می‌تواند مدرکی مستدل از شدت آلودگی نفتی و همچنین وضعیت ژئوشیمیایی محیط رسوبگذاری را در اختیار ما قرار دهند. جنگل‌های مانگرو به دلیل خصوصیات طبیعی ویژه‌ای که دارند، در میان محیط‌های ساحلی بیشترین حساسیت را در برابر آلودگی نفتی نشان می‌دهند. در‌ تحقیق حاضر هیدروکربن‌های آروماتیک چند‌حلقه‌ای (PAHs) و آلکان‌های نرمال n-alkanes)) به عنوان دو دسته از نشان‌دهندة زیستی مولکولی معمول و پرکاربرد برای تعیین منشاء مواد آلی 18 نمونه رسوبات سطحی جمع‌آوری شده از جنگل‌های حرای مجاور جزیرة قشم، بررسی شد. توزیع آلکان‌های نرمال و نسبت‌های هیدروکربنی تعیین منشاء مورد استفاده، همگی حاکی از وجود منشاء غالب زیستی برای آلکان‌های نرمال در اکثر نمونه‌های رسوبات پهنه‌های مانگرویی مجاور جزیرة قشم بوده است که از درختان مانگرو نشأت یافته‌اند.این در حالی است که نسبت‌های مورد استفاده در منشاءیابی ترکیبات PAHs منشاء غالب نفتی را در همان نمونه‌های رسوبات به وضوح نشان داده‌اند. نتایح تعیین منشاء آلکان‌های نرمال با نتایج حاصل از بررسی PAHs در رسوبات سطحی منطقه مطالعاتی تأییدکننده نبوده است به این علت  PAHsبرخلاف آلکان‌های نرمال توانایی شناسایی منشاء طبیعی (بیوژنیک) برای مواد آلی نمونه‌های محیطی را ندارند در نتیجه، استفاده توأم از نشانگرهای زیستی مولکولی می‌تواند ما را در دستیابی به نتایج موثق‌تر و قابل اطمینان‌تری در مطالعات تعیین منشاء مواد آلی یاری کند.
 

کلیدواژه‌ها