حذف ارسنات از محلول‌های آبی با استفاده از کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلارد شده

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناس ارشد زمین شناسی زیست محیطی

2 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشیار گروه زمین شناسی دانشکدة علوم

چکیده

گل قرمز، پسماند حاصل از فرایندهای تولید آلومینیوم است که با توجه به PH بالای (حدود 10 تا 5/12)، به عنوان یک آلاینده زیست-محیطی مطرح است. در این تحقیق، از گل قرمز تعدیل شده به اضافه رس پیلاردشده برای حذف ارسنات از آب استفاده شده است. برای پیلارینگ رس مورد نظر از عناصر Ti, Cu, Al و Fe استفاده شد. کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلاردشده با استفاده از داده‌های پراش پرتو X ، تجزیه‌و‌تحلیل‌های شیمیاییXRF ، میکروسکوپ الکترونی SEM و میکروتجزیه‌و‌تحلیل‌های حاصل از میکروسکوپ الکترونی مشخص شد. جذب ارسنات در کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلاردشده به عنوان تابعی از pH، زمان و دما توسط دستگاه جذب اتمی مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان جذب در این مطالعه در 5/3 pH= و دمای C°40 بود که میزان جذب تا 86/98% رسید. عمل جذب یون‌های ارسنات به عنوان تابعی از زمان به وضوح نشان داد که جذب یون‌های ارسنات در مدت زمان 60 دقیقه به تعادل می‌رسد. معادله ایزوترم‌های لانگمویر و فروندلیش برای تطابق ایزوترم‌های جذب، مورد بررسی قرار گرفت. ایزوترم لانگمویر به عنوان بهترین مدل ایزوترم جذب، با داده‌های حاصل از آزمایش تطابق کرد.از این مطالعه مشخص شد که که کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلاردشده کارآیی بسیار خوبی را در حذف انواع آلاینده‌ها از محلول‌های آبی بویژه ارسنیک و ترکیبات آن دارا است.

کلیدواژه‌ها