تأثیر شرایط عملیاتی بر کارایی حذف همزمان فسفات، نیترات و COD از پساب رختشوی‌خانه با استفاده از روش انعقاد الکتریکی با الکترود آلومینیمی

نویسندگان

1 دانشجوی ارشد مهندسی عمران محیط زیست، دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار گروه آب و محیط زیست دانشکدة مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه استفاده از انواع شوینده‌ها و پاک کننده‌ها به عنوان یکی از ملزومات زندگی انسان درآمده است. این مواد افزون بر خاصیت پاک‌کنندگی خود، پس از ورود به سیستم‌های فاضلاب به دلیل حضور پلی‌فسفات‌های موجود، با آب واکنش داده و بتدریج به یون فسفات تبدیل شده و باعث بروز مسائل و مشکلات زیست محیطی بیشمار می‌شوند که همواره مورد توجه کارشناسان محیط زیست بوده است. در تحقیق حاضر به بررسی حذف همزمان سه آلاینده فسفات، نیترات و COD با استفاده از روش انعقاد الکتریکی و الکترودهای آلومینیمی پرداخته شد. فرایند انعقاد الکتریکی، یک واکنش الکترولیز است که اجرای واکنش‌های الکتروشیمیایی در آن مستلزم اعمال پتانسیل الکتریکی مناسب بین دو یا چند الکترود (از جنس آهن، آلومینیم، تیتانیوم و ...) برای انجام واکنش در سطح مشترک الکترود و محلول، از طریق منبع جریان الکتریکی است. در این فرایند عامل حذف آلاینده‌ها (لخته‌های هیدروکسید آهن یا آلومینیم) با اعمال جریان الکتریکی به الکترودهای صفحه‌ای شناور در نمونه مورد تصفیه، تولید می‌شود. نتایج در تحقیق حاضر نشان داد که pH، فاصله بین الکترودها و همچنین شدت جریان الکتریکی سه مشخصه مؤثر در کارایی حذف شاخص‌های مذکور است. بهترین کارایی حذف آلاینده‌ها در pH=7، فاصله بین الکترود برابر با 10میلیمتر و شدت جریان الکتریکی 12میلی‌آمپر بر سانتیمتر‌مربع به‌دست آمد. همچنین کارایی حذف فسفات، نیترات و COD در شرایط بهینه به ترتیب 93/99%، 85/67% و 83/70% به دست آمد. آزمایش‌های XRF و XRD انجام شده در این تحقیق نشان از خوردگی الکترودها و حضور آنها در لجن به صورت اکسید فلزی Al2O3 بوده است.

کلیدواژه‌ها