تعیین میزان انتشار و مدل‌سازی نحوة پراکنش آلاینده‌های ترکیبات آلی فرار ناشی از تبخیر سطحی از مخازن ذخیره‌ای واقع در منطقة عسلویه

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکدة محیط زیست دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیط زیست، دانشکدة محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده

آلودگی هوا به عنوان یکی از چالش‌های پیش‌روی منطقة عسلویه به‌شمار می‌رود و نخستین گام برای کنترل و کاهش هرچه بهتر و مؤثرتر آلاینده‌های هوا، تعیین میزان انتشار آلاینده‌ها و شناسایی نحوه پراکنش آنها در این منطقه صنعتی است، بنابراین در این مقاله و در قالب مطالعه‌ای موردی، میزان انتشار آلاینده‌های ترکیبات آلی فرار ناشی از تبخیر سطحی، از 16 مخزن واقع در یکی از پالایشگاههای میدان گازی پارس جنوبی که حاوی 13 نوع مایع آلی مختلف هستند، با نرم افزار TANKS 4.0.9d تعیین شده و در ادامة نحوة پراکنش این آلاینده‌ها با استفاده از مدل پراکنشی AERMOD در منطقه‌ای با وسعت 15 15 کیلومتر مربع با فاصله شبکه‌ای 150 متر، در 5 ارتفاع (سطح زمین، 2، 10، 20 و 30 متری) و در دوره آماری 12 ماهه (سال 2009 میلادی)، برای متوسط‌های زمانی 1، 3، 8، 24 ساعته و همچنین دورة آماری یکماهه و یکساله انجام گرفت و در پایان مشخص شد که از مخازن ذخیره‌ای این پالایشگاه، سالانه تقریباً 233 تن آلاینده‌های VOC منتشر می‌شود که سهم مخازن با سقف شناور خارجی با میزان انتشار تقریباً 47 تن در سال 08/20 درصد، و سهم مخازن با سقف ثابت عمودی با میزان انتشار سالانه تقریباً 186 تن، 92/79 درصد است. همچنین پس از شبیه‌سازی پراکنش این آلاینده‌ها در منطقه مشخص شد که بیشترین غلظت‌ها در تمامی متوسط‌های زمانی، در ارتفاع 20 متری از سطح زمین رخ می‌دهند، و این درحالی‌است که در نیمه اول سال 2009 باد شمال غربی (315 درجه)، و در نیمه دوم سال 2009 باد جنوب شرقی (135 درجه) منطقه را بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها