بررسی تأثیر امواج اولتراسونیک بر بهبود فرایند تثبیت و آبگیری لجن هاضم‌های بی هوازی

نویسندگان

1 مربی مرکز تحقیقات بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی گلستان

2 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

در تصفیة بیولوژیکی فاضلاب مقدار بسیار زیادی لجن تولید می‌شودکه بسیار فساد پذیر است و باید تثبیت شود. فرایند هاضم بی هوازی یک تکنیک استاندارد تثبیت است. به دلیل محدودیت در مرحلة هیدرولیز بیولوژیکی لجن ، تجزیة بی‌هوازی کند بوده و به زمان طولانی نیاز داشته زمان ماند معمول 20 روز یا بیشتر است. با توجه به این‌که امواج اولتراسونیک به دلیل افزایش دادن فعالیت آنزیم‌ها می‌تواند زمان مرحلة هیدرولیز که عامل محدود کنندة در هاضم‌ها است را کم کند. در نتیجه این تحقیق با هدف تأثیر امواج اولتراسونیک بر تثبیت و آبگیری لجن هاضم‌های بی‌هوازی و هضم سریع‌تر لجن و کم کردن هزینه‌ها طراحی شده است. در این بررسی نمونه‌های لجن هاضم بی‌هوازی لجن تصفیه‌خانه جنوب تهران تحت دو فرکانس 35 و 131 کیلوهرتز و مدت زمان‌های مختلف شامل 15 ، 30، 60 و 90 دقیقه قرار داده شد و آزمایش‌های کل جامدات، جامدات فرار، pH ، دما، COD کل ، COD محلول و جامدات قابل ته نشینی انجام شد. نتایج نشان داد که امواج اولتراسونیک باعث افزایشCOD محلول و دما شده و باعث کاهش جامدات فرار ، pH و جامدات قابل ته نشینی می‌شود. میزان کاهش جامدات فرار در فرکانس kHz 35 در زمان‌های 15،30،60،90 به ترتیب 40 ، 3/29 ،7/39 و 2/46 درصد و در فرکانس 131 به ترتیب 4/45 ،76/12 ، 55/30 و 34/18 درصد بود. میزان کاهش جامدات قابل ته‌نشینی در فرکانس 35 و مدت زمان 15 دقیقه افزایش و در بقیه زمان‌های صوت دهی کاهش یافت. کاهش جامدات فرار با امواج اولتراسونیک در فرکانس kHz131 نسبت به فرکانس 35 کیلوهرتز بیشتر است و بیشترین کارایی کاهش جامدات فرار در مدت 15 دقیقه و فرکانس 131 بوده است.

کلیدواژه‌ها