ارائة رهیافتی علمی در کاهش آلایندگی صنایع فولاد استان اصفهان

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی و کارشناس پژوهشی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشکدة فنی دانشگاه تهران .

3 دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشکدة فنی دانشگاه تهران

چکیده

امروزه بحران آلودگی هوا افزون بر تأثیرات زیست محیطی، دارای واکنش‌های اجتماعی و سیاسی نیز است. استان اصفهان با داشتن حجم بالایی از صنایع آلاینده، درگیری بیشتری با این مسئله دارد. از این رو به نظر می‌رسد بهترین راه برای تغییر فضای موجود، ارائة روشهای علمی برای حذف و کاهش میزان آلاینده‌های تولید شده به وسیلة صنایع است. با توجه به اهمیت چنین مسئله‌ای، کاهش آلایندگی صنایع فولاد اصفهان در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور باید منابع تولید آلودگی در این صنایع شناسایی شوند. یکی از مهمترین منابع تولید آلودگی، گازهای خروجی از کوره‌های قوس الکتریکی بوده که حاوی مقادیر زیادی از مونواکسیدکربن و ذرات معلق است. یکی از تجهیزاتی که در این تحقیق به معرفی و شبیه‌سازی عددی آن اقدام شده است، سیستم‌های جذب دوده و غبار هستند که از طریق انجام واکنش‌های احتراقی و روشهای مختلف فیلتراسیون منجر به حذف گازهای آلاینده و ذرات غبار همراه با آن می‌شود. در این تحقیق چنین سیستمی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی مورد تحلیل قرار گرفته و تأثیر تغییر مشخصه‌های عملکردی روی حذف آلاینده‌ها، کاهش دمای گازها و همچنین غلظت ذرات معلق مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد، افزایش حجم هوای اضافه شده به مخلوط دمای بالا، موجب تبدیل و کاهش غلظت آلاینده‌هایی از قبیل مونواکسیدکربن می‌شود، لیکن با توجه به افزایش تعداد مول‌های واکنش‌دهنده‌، دما و سرعت مخلوط افزایش، در نتیجه امکان نشست و بازده جداسازی ذرات معلق، کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها