نمایه از شماره 41-48

نویسنده

چکیده

از نمایه ((Index پیوست به سه شیوه می‌توان بهره گرفت:
1- هرگاه به دنبال موضوع خاصی مثلأ فاضلاب – تصفیه باشیم بعد از پیداکردن این موضوع در متن اصلی نمایه که پر رنگ‌تر از بقیه مطالب آمده است مقالات زیر آن را بررسی می‌کنیم. این موضوعات نمایه به ترتیب الفبای فارسی تنظیم شده است.
2- هرگاه به دنبال مقاله خاصی مثلآ تغییرات زمانی بارش ایران باشیم به بخش نمایه عنوان مقالات مراجعه می‌کنیم. این بخش به صورت الفبایی حرف به حرف ترتیب داده شده است و به راحتی می‌توان به عنوان مقاله دست یافت. در این مثال شماره 16 را می‌بینیم که شماره بازیابی مقاله در متن نمایه است. شماره‌های بازیابی در گوشه سمت چپ پایین هر پیشینه ( رکورد ) با علامت * مشخص شده است.
3- هر گاه بخواهیم مقالاتی را که یک شخص خاص مثلآ علی سعیدی در شماره‌های مختلف نشریه به چاپ رسانده بررسی کنیم، به نمایه پدیدآورندگان که به صورت الفبایی حرف به حرف نام خانوادگی ترتیب داده شده است رجوع می‌کنیم و بعد از پیدا کردن اسم ایشان شماره‌های بازیابی مقالات را که در این مثال18 ،33 ،185 است به خاطر سپرده و در متن اصلی به آن شماره‌ها مراجعه می‌کنیم.