بررسی وضعیت کیفی کمپوست در ایران و نیازهای کنترل کیفیت و استانداردها

نویسندگان

چکیده

هم اکنون کمپوست پسماندهای جامد شهری در شهرهای مختلف کشور تولید می‌شود. به علت معضل دفع پسماندهای جامد شهری در برخی نقاط کشور، تولید کمپوست, بویژه در دهة اخیر از سوی شهرداری‌های مختلف توجه بیشتری را به خود معطوف کرده است. اما یکی از مشکلات اصلی که تا کنون در مسیر تولید کمپوست وجود داشته است، کیفیت پایین این محصول است. بر اساس بررسی به عمل آمده طی این تحقیق، برخی از مشکلات کیفی کمپوست ایران روشن شده است. پایین بودن نسبت کربن به نیتروژن در برخی کمپوست‌ها (‌بویژه کمپوست تهران)، بالا بودن درصد برخی فلزات سنگین (بخصوص مس و روی در کمپوست تهران)، کم‌بودن درصد نیتروژن، فسفات و پتاسیم (NPK) در اکثر کمپوست‌ها و بالا بودن نسبی هدایت الکتریکی برخی کمپوست‌ها (به ویژه کمپوست تهران) از جمله علل افت کیفیت کمپوست در ایران به شمار می‌آیند. در بین مشخصه‌های مختلف، فقط مقدار pH و مواد آلی کمپوست‌های ایران در سطح قابل قبول قرار دارد. این موضوع نشان می‌دهد که برای ارتقای کیفیت کمپوست در ایران تدوین و استقرار نظام کنترل کیفیت و نیز تهیة استانداردهای ویژة ایران از جمله ضرورت‌های اولیه به شمار می‌آید. همچنین، در صورتی که فرایندها و روش‌های تولید کود آلی در کارخانه‌های مختلف کشور اصلاح شود، تولید کمپوست پذیرش بیشتری پیدا می‌کند که نتیجة آن تقاضای بیشتر برای مصرف بود.

کلیدواژه‌ها