ارزیابی مشخصه‌های مؤثر در بازده سیستم‌UASB در تصفیة بی‌هوازی شیرابه زبالة شهری

نویسندگان

چکیده

راکتور UASB به سرعت جای خود را در بین سیستم‌های متداول تصفیه فاضلاب‌ها، خصوصاً فاضلاب‌های سخت تصفیه شونده مثل فاضلاب صنایع و شیرابه محل دفن زباله باز کرده است. این رآکتور، رایج‌ترین هاضم با بیومس ماندگار است. شیرابة محل دفن زباله، یکی از آلوده‌ترین انواع فاضلاب است که به دلیل استفادة وسیع از مراکز دفن زباله‌های شهری برای دفع نهایی پسماندها، نگرانی‌های بهداشتی و زیست محیطی فراوانی ایجاد کرده است. مهم‌ترین اثر سوء زیست محیطی شیرابه، تأثیر آن بر کیفیت آبهای زیرزمینی و سطحی، در صورت راهیابی به این محیط‌هاست. از اقدامات اساسی برای کاهش کمیت و افزایش کیفیت شیرابه کنترل بر روی مواد ورودی به مرکز دفن ( زائدات و آب) و خروجی از آن ( شیرابه و گاز) است. ولی در هر صورت شیرابه در محل دفن تولید خواهد شد که ورود مقدار کمی از آن به خاک و سفرة آب زیرزمینی می‌تواند سطح وسیعی از این منابع را آلوده سازد. با توجه به این موارد قوانین موجود مدام محدودکننده‌تر می‌شوند و تصفیة شیرابه را ضروری و اجتناب ناپذیر می‌کنند. برای بررسی مشخصه‌های مختلف در سیستم بی‌هوازی تصفیة شیرابه، پایلوتی بر اساس فرایند UASB، طراحی و ساخته شد و رفتار سیستم در رژیم ناپیوسته و پیوسته، مورد بررسی قرار گرفت. طراحی راکتور بر اساس قدرت تصفیة روش انتخابی و بارگذاری متعارف صورت گرفت و راه اندازی با شیرابه رقیق شده مرکز دفن زباله انجام شد. در مرحلة ناپیوسته غلظت COD ورودی از mg/l 1200 الی mg/l6443، میزان بارگذاری kgCOD/m3.d6/6-36/1 و همچنین زمان ماندهای هیدرولیکی تا 6/21ساعت متغیر بود. همچنین در شرایط راهبری پیوسته, میزان COD ورودی تا mg/l 25960 و میزان بارگذاری آلی تا نزدیک به kgCOD/m3.d30 افزایش یافت. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در میزان بارگذاری kgCOD/m3.d48/4 و COD ورودی mg/l4000 سیستم UASB، 90% کارایی در حذف آلودگی در راهبری ناپیوسته دارد. همچنین در شرایط راهبری پیوسته در بار آلی kgCOD/m3.d 6/22 و COD برابر با mg/l 20000 و HRT برابر با 2/21ساعت و 8/38 ساعت سیرکولاسیون و بازده حذف COD برابر 5/63% به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها