محدوده آسایش حرارتی در تهران

نویسندگان

چکیده

از نظر فیزیولوژیکی شرایط آسایش حرارتی محدوده ای است از دما و رطوبت که در آن مکانیسم تنظیم حرارت بدن در حداقل فعالیت خود باشد . تعیین محدوده آسایش حرارتی و استفاده آن در طراحی ساختمان و سیستم های تاسیساتی نتنها برای اندازه دستگاه های حرارتی و برودتی ، بلکه برای ضخامت عایق و مصرف انرژی در ساختمان نیز تاثیر مستقیم دارد. به همین منظور لازم است برای مناطق مختلف اقلیمی کشور محدوده های آسایش حرارتی با دیدگاه تامین آسایش برای انسانها و همچنین کاهش مصرف انرژی اقدام نمود . در این مقاله با عنوان اولین قدم ، محدوده آسایش حرارتی شهر تهران با دیدگاه صرفه جویی در مصرف انرژی معرفی می شود. رعایت محدوده حرارتی پیشنهادی می تواند ضمن تامین شرایط مناسب داخلی از مصرف سوختهای فسیلی در اوقات سرد و نیروی برق در اوقات گرم سال بکاهد .