تغییر نگرش به جهان و انسان راهی به سوی حفاظت محیط زیست

نویسنده

چکیده

در این مقاله ضمن تاکید بر اهمیت حفاظت محیط زیست و لزوم توجه انسانها به این امر مهم مشکل عمده و اساسی در ناموفق ماندن تصمیم های گرفته شده توسط متخصصان و محیط شناسان رانگرش انسان محوری بشرامروز به جهان می داند که در نتیجه این نوع تفکر بش امروز همه چیز را از آن خود می پندارد و بدون هیچگونه ملاحظه به بهره کشی ازمنابع می پردازد و نتیجه این نوع اقدامات آلودگی روزافزون محیط زیست و نابودی منابع است دراین مقاله پیشنهاد شده کهبازگشت به قران و فروگذاشتن تفکر انسان محوری می تواند راهی به سوی حفظ منابع طبیعی باشد با استفاده از آیت قران و ارتباط اسرافکاری با برتری طلبی انسان اصولی دهگانه رااز قران پیشنهاد می کند.