بررسی خصویات فیزیکوشیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یافتن گیاهان معرف در وردآورد کرج

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی میزان تاثیر فاکتورهای خاک بر جدایی تیپ های گیاهی از یکدیگر و هم چنین طبقه بندی گیاهان غالب منطقه بر اساس فاکتورهای مذکور و نهایتاً تعیین میزان همبستگی بین گونه های گیاهی تیپهای گیاهی و درصد پوشش تاجی با فاکتورهای خاک درنظر گرفته شده انجام گردید منطقه مورد مطالعه وردآورد کرج به مساحت 6435 هکتار می باشد برای مطالعه پوشش گیاهی از روش پلات گذاری استفاده شد پس از تعیین تیپها در هرتیپ 10 پلات یک متر مربعی (به غیر از تیپ درختچه ای AMYGDALUS SCOPRIA-ARTEMISIA که درآن از پلات 25 متر مربعی استفاده شد )به کار گرفته شد فاکتورهایی چون درصد تاج پوشش نوع گونه گیاهی درصد لاشبرگ و درصد سنگ و سنگریزه در پلاتها اندازه گیری شد برای مطالعه خاک منطقه در هر تیپ با توجه به گونه غالب پروفیلهای لازم حفر شده برای هر پروفیل تشریح آن تکمیل گردید و نهایتاً مقدای خاک نیز برای کارهای آزمایشگاهی از هر افق مربوط به هر پروفیل برداشت شد با استفاده از نرم افزار spss بر روی داده های پوشش گیاهی و خاک در سطح 95% تجزیه واریانس صورت گرفت F مربوط به ماده آلی ،EC,PH معنی دار نگردید ولی F مربوط به فاکتورهای درصد سنگ و سنگریزه سطح الارض و تحت الارض درصد آهک عمق خاک بافت خاک و میزان رس در سطح 95% معنی دار شد در نهایت میزان همبستگی فاکتورهای خاکی مورد نظر با تیپهای گیاهی منطقه بدست آمد که بیشترین همبستگی بین تیپهای گیاهی باعمق خاک با گونه های گیاهی غالب منطقه بافاکتورهای خاکی مورد نظر تعیین شد که بیشترین همبستگی مربوط به عمق خاک با گونه های غالب گیاهی منطقه بود در بررسی همبستگی بین درصد تاج پوشش با فاکتورهای خاکی مشخص گردید که بیشترین همبستگی بین پوشش تاجی با درصد رس وجود دارد .