شناخت گونه ها و وضعیت ذخایر باربوس ماهیان غرب کشور

نویسنده

چکیده

امروزه ماهیان آبهای داخلی به علت افزایش جمعیت توسط صنعت و شهر نشینی درمعرض تهدیدها و مخاطرات زیست محیطی بوده و ذخایربرخی از آنها درحال کاهش است درحالی که برخی از گونه های آنها هنوز از نظر علمی شناسایی نشده و به طور اصولی طبقه بندی نگردیده اند در راستای شناخت باربوس ماهیان ارزشمند از سال 75 تا کنون در رودخانه های زیستگاه این ماهیان (گاماسیاب ،رازآور ،قره سو)اقدام به صید گردید از میان حدود 4000 نمونه ماهی صید شده در بیش از 118 مکان صید و 354 تلاش صید تنها حدود 60 نمونه از گونه های باربوس های بزرگ جثه شاملB.GRYPUS BARBUS ,B.BARBULUS,B.XANTHOPTRUS,BARBUS ESCUINUS,B.SUBQUINCANCIATUS صید شد یعنی در این سه رودخانه این گروه از باربوس های بزرگ تنها شامل حدود 5/1 % از ماهیان صید شده بودند باربورس های بزرگ صید شده از نظر تعداد به ترتیب B.XANTHOPTRUS, B.BARBULUS بیشترین تعداد سپس B.ESOCINUS , BARBUS GRYPUS به ترتیب درمراتب بعدی قرار دارند از گونه B.SUBQUINCANCIATUS تنها یک نمونه در سالهای قبل صید بود در این مطالعه ده گونه از باربوس ماهیان مورد شناسایی قرار گرفت . تعداد ماهیان صید شده حاکی از ان است که در رودخانه های مذکور به ویژه در رودخانه گاماسیاب طولانی ترین سیستم رودخانه ای ایران در اثر آلودگی توسعه شهرنشینی و صنعت ذخایر گروه باربوس های بزرگ جثه غرب دچار آسیب شدید گشته است .