بررسی وضعیت تروفی تالاب انزلی با استفاده از GIS،شاخص تروفی (TSI)

نویسندگان

چکیده

ورود بارهای آلی و غیرآلی به میزان زیاد به تالاب انزلی موجب تشدید فرایند یوتروفیکاسیون تالاب شده است به منظور تامین بخشی از اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی حفاظتی تالاب وضعیت ترروفی آن از نظر کلروفیل A فسفات کل و ازت کل با استفاده از نمونه برداری های انجام شده داده های ماهواره ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی تعیین شد داده های حاصل از اندازه گیری 3 پارامتر لیمنولوژیک در طی سالهای 70 تا 74 از 36 ایستگاه در تالاب در یک سامانه اطلاعات جغرافیایی وارد شدند نقشه گستر تالاب با استفاده از داده های رقومی سنجنده تی .ام ماهواره لندست تهیه شد در این رابطه داده های ماهواره ای پس از بررسی کیفیت مورد تطابق هندسی و بارزسازی قرار گرفته و سپس به صورت بصری بر روی صفحه نمایش رایانه تفسیر شد مساحت تالاب بر اساس این نقشه معادل 141 کیلومتر مربع می باشد با مشخص نمودن موقعیت ایستگاه های 36 گانه و اندازه گیری پارامترها بر روی نقشه تالاب در GIS هریک از پارامترها از طریق درون یابی وزنی در سطح تالاب تعمیم داده شده اند وضعیت تروفی از نطر کلروفیل A فسفات کل و ازت کل همچنین شاخص های آنها
(TSI)(3) که بر اساس مدلهای CARLSON محاسبه شده بودند تعیین گردیدند نتایج به دست آمده نشان می دهد که 75% از تالاب یوتروف بوده و تنها 25 % از آن در دامنه مزوترفی قرار دارد مقایسه منحنی نرمال میزان فسفات کل در تالاب با استانداردهای OECD(1982) نشانگر گرایش تالاب از حالت یوتروفی به سوی هیپرتروفی می باشد عوامل برون زای مختلفی موجب تشدید روند یوتروفی شده اند که ضرورت برنامه ریزی جهت کنترل و کاهش سرعت روند را مطرح می سازند.