ارائة الگوی عملکرد صافی‌های تحت فشار با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و تعیین میزان کدورت بهینة مرتبط با حذف باکتری‌ها

نویسندگان

1 دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، دانشیار دانشکدة مهندسی آب و محیط زیست

2 دانشگاه صنعتی شریف ،کارشناس ارشد مهندسی شیمی- محیط زیست

3 شرکت آب و فاضلاب سمنان، کارشناس ارشد مهندسی آب و فاضلاب

چکیده

یکی از مبانی اساسی و ضروری در طراحی و بهره‌برداری صحیح از واحدهای مختلف تأسیسات تصفیه‌خانه‌های آب، ارزیابی و پیش‌بینی دقیق عملکرد آن واحدها تحت شرایط مختلف است. در این تحقیق علاوه بر ارائة الگویی برای پیش‌بینی عملکرد صافی‌های تحت فشار در حذف کدورت، رابطة میزان کدورت در بار سطحی بهینه و درصد حذف باکتری بررسی شده است. اهداف مد نظر شامل: 1) بررسی‌های آزمایشگاهی پیرامون عملکرد صافی‌های تحت فشار در حذف کدورت تحت شرایط مختلف از جمله تغییر کدورت ورودی، نرخ فیلتراسیون و فشار فیلتر، 2) تجزیه‌و‌تحلیل آماری نتایج استخراج شده و تعیین حداقل و حداکثر کدورت محتمل خروجی از صافی، 3) استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی به منظور ارائة الگویی مناسب در تعیین عملکرد صافی مورد نظر در حذف کدورت، 4) تعیین شاخص‌های الگوی مورد نظر به منظور استفاده در تعیین عملکرد صافی‌های مشابه، 5) تعیین بهترین میزان کدورت و بار برای رسیدن به بیشترین حذف کلیفرم و کل باکتری، است. برای دسترسی به اهداف تعیین شده، ضمن ساخت پایلوت مناسب، نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های لازم بر روی 1300 نمونه صورت پذیرفت و سپس بر اساس محاسبات و تجزیه‌و‌تحلیل‌های آماری، حداقل و حداکثر کدورت محتمل خروجی از صافی تحت شرایط مختلف تعیین شد. در نهایت و بر اساس نتایج حاصل از تجزیه‌و‌تحلیل‌های مورد نظر، ضمن بررسی ساختارهای مختلفی از شبکه‌های عصبی مصنوعی، بهترین ساختار تعیین و شاخص‌های آن به‌عنوان یکی از اهداف مهم تحقیق حاضر برای استفاده در موارد مشابه ارائه شد.

کلیدواژه‌ها