حذف نفت خام از خاک به کمک شویندة زیستی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، محیط زیست

2 دانشگاه تربیت مدرس، دانشیار مهندسی عمران، محیط زیست

3 دانشگاه تربیت مدرس ، استاد مهندسی عمران ،محیط زیست

چکیده

آلودگی خاک به مواد نفتی به دلیل دارا بودن مواد شیمیایی و خطرناک از دغدغه‌هایی است که محیط زیست انسان و سایر موجودات زنده را با مشکل مواجه کرده است و یافتن روشهای مقابله با آن از اهمیت زیادی برخوردار است. امروزه روشهای زیادی برای رفع آلودگی در خاک ابداع و ارائه شده است که یکی از مهمترین این روشها خاکشویی است. در این تحقیق تأثیر شویندة زیستی Saponin بر حذف نفت خام از خاک با غلظت‌های آلودگی ppm30000 و ppm10000، در ستونی از خاک به ارتفاع 15 سانتیمتر و قطر 9 سانتیمتر پس از 72 ساعت مورد بررسی قرار گرفته است. مشخصه‌های آزمایشگاهی و مقادیر مختلف موادی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: غلظت محلول شوینده (05/0، 1/0 و 2/0 درصد وزنی)؛ pH (4، 7، 9 و 11)؛ نمک NaOH و پلیمر XanthanGum نیز در مقادیر به ترتیب (6/0 و 1/0 درصد وزنی) و (7/0 و 2/0 درصد وزنی) به عنوان مواد افزودنی برای حالات بهینه، برای بررسی امکان افزایش بازده حذف، مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد حالات بهینة حذف برای هر دو غلظت آلاینده در pH=11 روی داده و غلظت محلول شویندة بهینه برای غلظت آلودگی ppm 10000، 1/0 درصد وزنی و برای ppm 30000، 2/0 درصد وزنی و بازده حذف نفت خام از خاک نیز به ترتیب 69% و 72% است. نمک و پلیمر نیز در مقادیر 7/0 و 2/0 درصد وزنی (به ترتیب برای NaOH و XanthanGum) موجب افزایش نسبی بازده حذف تا 71% و 75% شدند.

کلیدواژه‌ها