مقایسة غبارگیرهای الکترواستاتیکی و ونتوری اسکرابر در صنعت فولاد

نویسندگان

1 دانشگاه تهران ، دانشکدة محیط زیست، دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی محیط زیست

2 دانشگاه تهران، دانشکدة محیط زیست، دانشیار گروه برنامه ریزی محیط زیست

3 دانشگاه تهران، دانشکدة محیط زیست، استاد گروه مهندسی محیط زیست

چکیده

صنعت فولاد یکی از پرمصرف‌ترین میزان مصرف انرژی شناخته شده است که مربوط به بخش کوره‌های ذوب است و منجر به آلودگی‌های زیست‌محیطی می‌شود. هدف از این تحقیق تعیین میزان مصرف انرژی و سرمایه درغبارگیر‌های الکترواستاتیکی و ونتوری اسکرابر متصل به کوره‌های ذوب با رویکرد اکولوژی صنعتی، برای انتخاب سیستم غبارگیر مناسب و سازگار با محیط‌زیست است. بنابراین در این تحقیق ابتدا سه کوره ذوب الکتریکی3، 6 و12 تنی در نظر گرفته شد، و بر اساس روش محاسباتی و معادلات حاکم، میزان مصرف انرژی و سرمایة اولیه در دو غبارگیر الکترواستاتیکی و ونتوری اسکرابر انجام شد. نتایجی که به‌دست آمد گویای این مطلب است که میزان مصرف انرژی سالانه در غبارگیر ونتوری متصل به کورة 12تنی، هجده برابر میزان مصرف انرژی برق در غبارگیر الکترواستاتیکی است. درحالی‌که این میزان در کورة 6 تنی به یازده برابر و در کورة 3 تنی به چهار برابر تقلیل می‌یابد. هزینه‌های سرمایه اولیه دریک غبارگیر الکترواستاتیکی در سه کورة 3، 6 و 12 تنی در حدود یک و نیم برابر سیستم غبارگیر ونتوری است. بنابراین مجموع کل هزینه‌های غبارگیر ونتوری اسکرابر در یک کورة ذوب 12 تنی صنعت فولاد در مدت 20 سال تقریبا 5/6 برابر مجموع کل هزینه‌های غبارگیر الکترواستاتیکی است. در حالی‌که در کوره‌های ذوب3و 6 تنی صنعت فولاد به‌ترتیب 6/1 و 4 برابر است. با این توصیف می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از غبارگیرهای ونتوری اسکرابر برای کوره‌های کمتر از 3 تن، به‌لحاظ پایداری محیط‌زیستی و اکولوژی صنعتی معقولانه و اقتصادی‌تر است.

کلیدواژه‌ها