بررسی اهمیت منطقة شکار ممنوع قلعة شاداب در استان خوزستان از دید ذی‌نفعان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، مربی گروه محیط زیست دانشکدة منابع طبیعی

2 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، مربی گروه علوم پایه، دانشکدة اقتصاد و مدیریت دریا

3 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، کارشناس ارشد محیط زیست دانشکدة منابع طبیعی

4 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، کارشناس ارشد محیط زیست، دانشکدة منابع طبیعی

چکیده

مطالعة حاضر به بررسی اهمیت منطقة شکارممنوع قلعه شاداب در استان خوزستان از دید ذی‌نفعان می‌پردازد. بدین منظور، تمامی ذی‌نفعان در سه گروه جوامع محلی، گردشگران و سازمان‌های دولتی- غیر دولتی قرار گرفتند. برای بررسی دیدگاههای گروهها سه نوع فرم نظرسنجی طراحی و در مجموع تعداد 750 پرسشنامه به شیوة سیستماتیک- تصادفی توزیع شد. برای دریافت آرا از روش تکمیل پرسشنامه جوابدار به همراه مصاحبه حضوری استفاده شد. آمار توصیفی محاسبه و برای تحلیل معنی‌دار بودن ارتباط میان دیدگاههای مختلف ذی‌نفعان آزمون chi-square استفاده شد (05/0). یافته‌ها نشان داد طیف وسیعی از منابع محیط زیستی منطقه مورد استفاده گروههای ذی‌نفعان قرار می‌گیرد. مجموعة گردشگرانی با رده‌های سنی، جنسی، تحصیلاتی و فرهنگی متنوع از بیش از 21 استان کشور به این منطقه وارد شده‌اند. مهمترین دلایل جذب طیف وسیع گردشگران، دریاچه سد دز، رودخانه‌ها و چشمه‌ها، طبیعت بکر و حیات وحش، قلعه تاریخی شاداب و شیوه‌های سنتی زندگی ذکر شده‌اند. بیش از 80 درصد ساکنان محلی سطح وابستگی خود را به موجودیت منطقه متوسط تا خیلی زیاد بیان کرده‌اند، که در این میان وابستگی افراد با مشاغل آزاد به موجودیت منطقة بسیار بالاتر از دیگر گروهها است. بیش از 90 درصد تمامی ذی‌نفعان منطقه اظهار کرده‌اند که حفظ موجودیت منطقه برای آنها اهمیت بسیار بالایی دارد. همچنین، بیش از 94 درصد ذی‌نفعان استفاده پایدار و برنامه ریزی شده از منطقه را یادآور شده و آموزش و فرهنگ سازی (>85 درصد افراد) را مهمترین راهکار حفاظت بهتر از منطقه دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها