ویژگی‌های پردازش و بازیافت پسماندهای روستایی (مطالعة موردی: ایران)

نویسندگان

1 -استاد،گروه مهندسی عمران محیط زیست،دانشکدة محیط زیست،دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مهندسی عمران محیط زیست،دانشکدة محیط زیست،دانشگاه تهران

چکیده

سیستم مدیریت پسماند مجموعه‌ای از فعالیت‌هایی است که برای سامان دادن پسماند‌های جامعه به روشهای مهندسی و بهداشتی صورت می‌گیرد. برای ایجاد سیستم مدیریت پسماند در روستاهای کشور باید ظرفیت‌های ساختاری مناسب وجود داشته باشد. عناصر موظف در سیستم مدیریت پسماند در روستاهای کشور عبارتند از: جمع‌آوری و دفع در زمین. امور پشتیبانی به صورت کلاسیک شامل موارد مالی، راه اندازی، مدیریت وسایل و تجهیزات کارکنان،گزارش‌دهی، محاسبه قیمت و بودجه، اداره قراردادها، انتظامات، خطوط راهنما و روابط عمومی است. در حال حاضر هیچ یک از اجزای امور پشتیبانی در سیستم مدیریت پسماندهای روستایی کشور وجود ندارد. میانگین تولید سرانه پسماند روستایی در کل کشور 44/451 گرم در روز و چگالی آن 75/375 کیلوگرم بر مترمکعب برآورد شده است. یکی از زیرساخت‌های ضروری، تدوین، ضوابط، دستورالعمل و خطوط راهنما برای سیستم‌های مدیریت پسماند روستایی است. برای تهیه دستورالعمل پردازش و بازیافت در روستاها، لازم است که وضع موجود مدیریت پسماند در آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. بدین منظور مدیریت پسماند در دو استان بوشهر و هرمزگان به تفصیل و به‌صورت میدانی مطالعه شدند، سپس با استفاده از نتایج مطالعات وزارت کشور در مناطق دهگانه کشور وضع موجود مدیریت پسماند در روستاها مشخص شد. با بررسی قوانین و ضوابط و دستورالعمل‌های پردازش و بازیافت در کشورهای صنعتی،ویژگی‌های این دستورالعمل به‌دست آمد. در آخرین مرحله مطالعات تطبیقی صورت گرفت و دستورالعمل‌های پردازش و بازیافت پسماندهای روستایی کشور تهیه شد.

کلیدواژه‌ها