مقایسة روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره AHP ، AHP_OWAوFuzzy AHP_OWA برای مکان‌یابی مجتمع‌های مسکونی در شهر تبریز

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

2 استادیار گروه GIS - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

عوامل زیست‌محیطی یکی از حساس‌ترین موضوعاتی هستند که در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها می‌باید در نظر گرفته شوند. مکان‌یابی از پرکاربردترین تصمیم‌گیری‌های مکانی است که تحت‌ تأثیر بسیاری از عوامل زیست‌محیطی می‌تواند قرار بگیرد. هدف از مکان‌یابی، یافتن مجموعه‌ای از گزینه‌های مکانی مناسب برای یک کاربرد خاص است. مسئلة مکان‌یابی یک مسئله تصمیم‌گیری چند معیاره است. روشهای ارزیابی چندمعیاره با ساده‌سازی تعریف راهبرد‌های تصمیم‌گیری و تسهیل پردازش‌های مکانی می‌توانند در مسائل مختلف تصمیم‌گیری مکانی به شیوه‌های گوناگون استفاده شوند. این مقاله با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره AHP، AHP_OWA و Fuzzy AHP_OWA به شناسایی مناطق مناسب برای احداث مجتمع‌های مسکونی با لحاظ عوامل تأثیرگذار زیست محیطی می‌پردازد. نتایج نشان داد که با AHP امکان استفاده مستقیم از آراء کمّی کارشناسان فراهم می‌شود. با OWA امکان کنترل جبران‌پذیری و ریسک تصمیم‌گیری مهیا می‌شود. همچنین با استفاده از کمیت‌سنج‌های مفهومی فازی می‌توان اطلاعات کیفی را که کارشناسان از روابط میان عوامل مختلف(حتی با تعداد زیاد عوامل) درک می‌کنند در تصمیم‌سازی وارد کرد. با توجه به سطح انتظارات و نوع نیازهای تصمیم‌گیرندگان مختلف، هرکدام از این روشها می‌تواند به‌عنوان ابزار پشتیبان تصمیم‌گیری، جوابگوی جنبه‌های متفاوت از یک مسئله مکانی باشد. بنابراین بهره‌گیری از یک مدل تلفیقی با استفاده روشهای فوق می‌تواند منجر به ارائه راه حل‌های جامع در مسائل پیچیده ای مانند مکانیابی شود.

کلیدواژه‌ها