اثر تغییرات جرم جاذب خاک اره بر سینتیک جذب فلز کروم در محیط آبی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

2 استادیار گروه شیمی دانشگاه زابل

چکیده

خاک ارّه یکی از ارزان‌ترین و فراوان‌ترین جاذب‌هایی است که توانایی جذب فلزات سنگین از آبها و پساب‌ها را دارد. از طرفی افزایش فلز کروم شش ظرفیتی(Cr6+) در آب آشامیدنی باعث سمیت، و عوارض حاصل از آن می‌شود. بنابراین هدف از این تحقیق، بررسی اثر تغییر مقدار جرم جاذب خاک ارّه بر زمان تعادل جذب، بازده جذب و واسنجی مدل‌های سینتیک در حذف کروم (Cr6+) از محلول آبی است. برای این کار، خاک ارّه از کارگاه محلی تهیه و اندازه ذرات آن 500 میکرون انتخاب شد. سپس چهار مقدار جاذب خاک ارّه شامل، 1 گرم بر لیتر(SD1)، 10 گرم بر لیتر(SD10)، 20 گرم بر لیتر(SD20) و 50 میلی‌گرم بر لیتر(SD50) انتخاب و آزمایش‌های مختلف بر روی آنها انجام شد. نتایج نشان داد که برای هر چهار جاذب، pH بهینه برابر 7 است. همچنین، با افزایش جرم جاذب زمان تعادل جذب افزایش می‌یابد، به‌طوری‌که حداکثر زمان تعادل جاذب SD1، SD10، SD20، و SD50 به ترتیب، 110، 105، 100 و 80 دقیقه به‌دست آمد. بررسی رابطة ریاضی بازدة جذب با جرم جاذب و غلظت اولیه محلول نشان داد که گرچه با افزایش جرم جاذب بازدة جذب افزایش می‌یابد، ولی در صورتی‌که غلظت اولیه از مقداری معین(مقدار ظرفیت جرمی جاذب) به‌سوی صفر میل ‌کند، بازدة کلیة جاذب‌ها افزایش و به‌سوی 100% میل می‌کنند. این موضوع در غلظت‌هایی که به‌سمت بی‌نهایت میل می‌کنند نیز صادق است. همچنین نتایج واسنجی نشان داد که مدل اورامی با ضریب رگرسیون 999/0 و شاخص خطای 036/0 داده‌های جذب را بهتر از مدل‌های لاگرگرن و هو و همکاران توصیف می‌کند.

کلیدواژه‌ها