بررسی کارایی سه نوع غشای اسمز معکوس برای تصفیة پساب احیای رزین‌های تعویض یونی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی پ‍‍ژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکدة حفاظت صنعتی ومحیط زیست

2 استاد گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکد? محیط‌زیست، دانشگاه تهران

3 استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکدة فنی، دانشگاه رازی کرمانشاه

4 کارشناس ارشد مهندسی عمران- محیط‌زیست، دانشکد? محیط‌زیست، دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی امکان تصفیه پساب‌های احیای رزین‌های تعویض یونی یکی از مجتمع‌های پتروشیمی کشور با استفاده از روش اسمز معکوس است. در حال حاضر این پساب بعد از خنثی‌سازی به حوضچه‌های تبخیری ارسال می‌شود. برای انجام آزمایش‌ها، پایلوتی طراحی و ساخته شد که کارایی سه نوع غشاء را به‌وسیلة قطعة کوچکی از غشاء بررسی کند. در این تحقیق، از سه نوع غشای اسمز معکوس مخصوص آب دریا به نامهای تجاری Toray، CSM و FILMTEC استفاده شد. با تغییر دادن فشار و میزان ریکاوری (سرعت افقی عبور جریان از روی سطح غشاء) سعی در کسب بالاترین میزان دفع نمک و بهترین میزان فلاکس شد. برای متغیر فشار سه سطح 20، 25 و 30 بار در نظر گرفته شد و برای ریکاوری یا مقدار سرعت افقی عبور سیال، مقادیر 27/0 ، 54/0 و 81/0 متر بر ثانیه انتخاب شد که در مجموع برای سه نوع غشای مورد استفاده 27 حالت هر کدام حداقل به مدت 5 ساعت مورد بررسی وآزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد غشای FILMTEC بالاترین میزان پس‌دهی نمک را نشان می‌دهد همچنین فشار 25 بار و سرعت افقی 54/0 متر بر ثانیه به عنوان بهترین حالت انتخاب شد. در این شرایط هدایت الکتریکی پساب تصفیه شده از مقدار اولیة 14420 به 470 رسید و فلاکس پرمیت، یا آب تولیدی برابر .hr2 l/m 1/39 شد، همچنین آنالیز پساب تصفیه شده حاکی از بازده حذف بالای97% برای اکثر کاتیون‌ها و آنیون‌هاست. ضمن این‌که تصفیه‌پذیری این پساب بخوبی قابل انجام است، امکان استفاده مجدد از پساب تصفیه شده با بررسی‌های دقیق‌تر در سایر بخش‌ها از جمله آبیاری فضای سبز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها