بررسی همگرایی زمان تعادل و بازده جذب سرب توسط پوستة شلتوک و کربن فعال در غلظت‌های کم

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی آب دانشگاه زابل

چکیده

در این تحقیق، از جاذب‌های پوستة شلتوک و کربن فعال برای حذف یون سرب از محیط آبی در 6 = pH استفاده شد. در سری آزمایش‌های بچ مشخصه‌هایی مانند زمان ماند و غلظت ورودی یون فلزی مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی زمان تعادل در غلظت‌های مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اولیه محلول از 50 میلی‌گرم بر لیتر به 1 میلی‌گرم بر لیتر، زمان تعادل برای هر دو جاذب کاهش یافته و همگرا می شوند. در این حالت زمان تعادل کربن فعال و پوستة شلتوک به ترتیب برابر 45 و 60 دقیقه به‌دست آمد. همچنین با افزایش غلظت اولیه از 50 میلی‌گرم بر لیتر به 500 میلی‌گرم بر لیتر، زمان تعادل کاهش یافته و با هم برابر شدند. در این حالت زمان تعادل کربن فعال و پوستة شلتوک با هم برابر و مقدار آن 60 دقیقه به‌دست آمد. حداکثر زمان تعادل برای جاذب‌های کربن فعال و پوستة شلتوک به‌ترتیب برابر 90 و 120 دقیقه به‌دست آمد. بررسی بازده جذب در غلظت‌های مختلف نشان داد که با کاهش غلظت اولیة محلول، بازده جذب برای هر دو جاذب افزایش یافته و به هم نزدیک می‌شوند. حداکثر بازده جذب برای پوستة شلتوک و کربن فعال در غلظت اولیه 1 میلی‌گرم بر لیتر به‌دست آمد. بازده به‌دست آمده در این غلظت تقریباً برابر 98 و 7/99 درصد است. در این تحقیق، مدل‌های جذب سینتیک نیز مورد مطالعه قرار گرفت و مدل هو و همکاران (1996)در مقایسه با مدل لاگرگرن (1898) داده‌ها را بهتر توصیف کرد. همچنین، برازش مدل‌های ایزوترم جذب لانگمویر و فروندلیچ بر داده‌ها‌ی جذب نشان داد که مدل فروندلیچ داده‌های آزمایش را بهتر توصیف می‌کند

کلیدواژه‌ها