بررسی منشاء فلزات سنگین حوضچه‌های نگهداری سیلاب درمناطق صنعتی و تأثیرخوردگی جوّی

نویسندگان

1 استادیار، بخش مهندسی عمران و محیط زیست, دانشگاه یاسوج

2 دانشیار بخش عمران و محیط زیست,دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده

وجود رطوبت و آلودگی هوا, باعث تشدید خوردگی سطوح فلزی و پوشش‌های غیرفلزی در مناطق صنعتی می‌شود و شسته شدن این سطوح با ریزش باران باعث انتقال آلاینده‌های مختلف در محیط‌های آبی و خاک اطراف این مجتمع‌ها می‌شود. بررسی کیفیت سیلاب در منطقه صنعتی پارس جنوبی مبین وجود آلودگی به فلزات سنگین در خروجی حوضچه‌های نگهداری سیلاب پالایشگاهها و پتروشیمی‌های منطقه است. در این مقاله تعیین خوردگی جوی در صنایع گاز و پتروشیمی منطقة ویژه اقتصادی انرژی پارس، به هدف بررسی منابع آلاینده فلزی است. با توجه به موقعیت صنایع، توپوگرافی منطقه و جهت بادهای غالب، مکان ایستگاههای اندازه‌گیری مشخص و مهم‌ترین مشخصة هواشناسی، یعنی رطوبت نسبی و آلودگی‌های هوا از جمله دی‌اکسیدگوگرد، نرخ سولفاتاسیون هوا و ‌نرخ رسوب کلراید در چهار ایستگاه مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفت. بر اساس نتایج حاصل شده، برای فلزات روی، مس و آلومینیوم, خوردگی جوّی منطقه در 5/62 درصد مواقع سال متوسط، 3/33 درصد مواقع متوسط تا شدید و در 2/4 درصد مواقع شدید تا بسیار شدید بوده است؛ همچنین خوردگی جوّی در مورد کربن استیل در کل سال به طور متوسط در کلاس شدید قرار می‌گیرد. توصیه می‌شود, کنترل آلودگی هوا, حفاظت کاتدی و حفاظت از پوشش‌های فلزی با رنگهای مناسب به‌عنوان اقدامی به‌منظور کاهش انتشار فلزات و آلودگی‌های دیگر, در محیط انجام شود.

کلیدواژه‌ها