“باغِ هستی”الگویی ایرانی برای طراحی یک فضای شهری

نویسنده

چکیده

در مطالعه و طرّاحی فضاهای سبز عمومی شهری، توجّه به موضوعاتی چون فرهنگ، سابقة تاریخی، هویت، زیبایی و شرایط محیطی از چنان اهمّیتی برخوردار هستند که غفلت از هر کدام سبب می‌شود تا کلّیت طرح، به عنوان فضایی مطلوب و با هویت و اصیل و کارامد برای جامعه‌ای با فرهنگ خاصّ (برای هر یک از این مفاهیم معنای ویژة خود را قائل است) مخدوش شود. با عنایت به اهمیّت موضوع، در این فرصت سعی بر آن خواهد بود تا با توجّه به مبانی معنوی فرهنگ ایرانی، و با بهره گرفتن از تجارب غنیِ این فرهنگ و تمدّن، مبانی کلّی، برای طرّاحی یک فضای سبز شهری، (تحت عنوان “باغ هستی“) ارائه شود. این “طرح کلّی” با استفاده از نظر فرهنگ ایرانی در مورد “هستی” (و بویژه مراحل حیات و هستیِ انسان) ارائه شده است و طیّ آن مراتب “هستی” یا مراتب زندگی انسان به شکلی نمادین در آن به نمایش درآمده است. موضوعات مورد نظر نیز با عناوین زیر مورد بحث و مطالعه قرار خواهند گرفت: مقدّمه و کلّیات، اجمالی از مراحل هستی، هندسة کلّی “باغ هستی”، حریم “باغ هستی”، ورودی “باغ هستی”، محدودة دوم یا هستة اصلی “باغ هستی”، محدودة سوم “باغ هستی”، کاربری‌های قلمروهای مختلف “باغ هستی”، اصول و مبانی نمادها، نکاتی در باب مدیریّت “باغ هستی” و نتیجه‌گیری.

کلیدواژه‌ها