آلودگی خاک

نویسنده

چکیده

آلودگی محیط زیست و حفاظت آن مساله ای است که سالها موردتوجه دانشمندان و محققین ذیعلاقه در این امر قرار گرفته است. دامنه وحدود فعالیت این قبیل دانشمندان در کشورهای صنعتی و پیشرفته بدلیل سهم چشمگیری که واحدها ی تولیدی و صنعتی و پیشرفته بدلیل سهم چشمگیری که واحدهای تولیدی وصنعتی در آلوده کردن محیط اطراف خود دارند وسیعتر بوده ومی کوشند تا راه حلی برای غلبه بر آنها پیدا کنند. نتیجه این تحقیقات در گوشه وکنارجهان نشان می دهد که آنها تا حدودی در این امر موفق شده اند. و بر اساس این نتایج توانسته اند راه حل هائی موثر دربه ساز ی محیط زیست ارائه دهند.
البته ناگفته نماند که تنها انجام تحقیق و نتایج حاصله از آن مشکلی را حل نخواهد کرد . مگر اینکه نتایج این تحقیقات جدا بکار گرفته شود تا عملا هم صحت نتایج به ثبوت برسد و یقین حاصل گرددکه می توان از آن بهره برداری کرد. تنها در آن صورت است که می توان مدعی بود که کارمثبتی انجام شده.