تصفیه بیولوژیکی پسابهای حاوی موادقندی و اهمیت آن برای ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله‘ مرکز تحقیقاتی مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست دانشگاه صنعتی آریامهر نتایج آزمایشهای خود را در زمینه تصفیه بیولوژیکی پسابهای حاوی موادقندی مانند پسابهای کارخانه های قند و کارخانه های مقوا سازی و کاغذسازی که از جمله آلوده کننده های مهم درایران بشما ر می روند ‘ ارائه می دهند . برای تصفیه بیولوژیکی این نوع پسابها ‘ مرکز تحقیقاتی آزمایشهایی جهت دریافت قدرت اکسیداسیون واحدهای چرخ گردان(Trickling Filter) . جذب سطحی (Biodisc) – که در مرکز طرح وساخته شده اند و همچنین مقایسه لجن تولیدی انجام داده است. در این آزمایشهااز یک مدل به عنوان پساب استفاده شد‘ این مدل سوبسترانی است حاوی ساکارز که با درجات متفاوتی از غلظت به عنوان ماده آلوده کننده در نظر گرفته شده است.
عملیات اکسید اسیون بطو پیوسته صورت گرفته و نتایج آن در حالت تعادل سیستم بدست آمده است. این نتایج نشان می دهد که میزان کاهش CoD,BoD وغلظت سوبسترات در واحد چرخ گردان به مراتب بیشتر است. به عبارت دیگر برای 50 درصد کاهش بار آلودگی ‘ واحد چرخ گردان 34 برابر پرقدرت تر از واحد جذب سطحی است؛ اما لجن تولید شده در واحد جذب سطحی کمتر و کیفیت آن بهتر است.(همچنانکه میزان تراکم لجن sludge volume index نشان می دهد) .
در بررسی نتایج برای هر کدام ا زواحدهای چرخ گردان و جذب سطحی بین مقدار آلوده کننده و میزان کاهش آن یک رابطه خطی بدست آمده است. به این ترتیب که درواحد جذب سطحی غلظت با ر COD ورودی با درصدکاهش موادقندی نسبت عکس دارد و در واحد چرخ گردان"بار COD ورودی" فقط باکاهش درصد COD نسبت عکس .
وجود این رابطه ها سبب می شود که از پیش بتوان حاصل کار را محاسبه کرد. درحال حاضر مطالعات برای مقایسه داده های واحد دیگری به نام لجن فعال با دو نوع واحد یاد شده در مرکز ادامه داد.