آلودگی هوای تهران بعلت پخش اسپور قارچها واهمیت آن از نظر ایجاد آلرژی

نویسندگان

چکیده

ارزش شناخت ودانستن پراکندگی انواع مختلف قارچها بخصوص قارچهای ساپروفیت که اسپور آنها یکی از عوامل آلودگیهای بزرگ جوی را تشکیل می دهد ودر ایجاد آلرژی رل قابل ملاحظه ای را دارا می باشد. بیش از بیش اهمیت روز افزونی کسب نموده است.
اولین بررسی و مطالعه بر روی اسپور قارچها به سبب ارتباط آن با آلرژی در سال 1873 بوسیله چارلزیلاکلی انجام گرفت. اوبا مشاهدات و آزمایشات خود نشان داد که التهاب برونشها در اثر استنشاق اسپورهای کتومیوم و پنی سلیوم گلاکم ایجادمی گردد. مطالعات بعدی که بطور مستقل بوسیله پرینس وفینبرگ در سال 1935 انجام پذیرفت. این موضوع را تأیید کرد و بطور کلی متذکر شدند که اسپور اکثر قارچهای ساپروفیت عامل مهم آلرژی به حساب می آیند.
بنابراین امروزه در اکثر نقاط جهان بررسی آلودگی هوا انجام گرفته و بر روی بیماران آلرژیک ارزیابی می گردد. اسپورها بخصوص اسپور کپکهای ساپروفیت که پراکندگی وسیعی را دارا هستند علاوه بر آلودگی هوا بخوبی می توانند باعث آلودگی مواد غذایی ‘آرایشی ‘ آشامیدنی و بهداشتی گردند و چنانچه شرایط رشد آنها از نظر حرارت و رطوبت کافی باشد به رشد خود ادامه داده وتولید اسپور و میسیلیوم و مواد زائدی در اغذیه نموده که بدینوسیله مسبب آلرژی غذایی در افراد حساس می گردند . بنابراین شناسایی و شمارش روزانه اسپور آنها در هر کشوری از نظر کلینیکی مهم و قابل توجه به نظر می آید. بدین منظور انجا م این عمل اکنون د ریک نقطه از تهران انجام گرفته ویک دوره ششماهه از آن تهیه و شمارش گشته و دوره دوم نیز در دست مطالعه می باشد.