ضرورت ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین در طرحهای توسعه کالبدی نمونه موردی : پروژه مکانیابی و طراحی مجموعه پژوهشی – آموزشی جنگل تحقیقاتی «واز»(2)

نویسنده

چکیده

بهره برداری بهینه از سرزمین در طرحهای مدیریت منابع طبیعی تجدید شوند. به عنوان بستر حیات آدمی ‘ متضمن آگاهی از روند تجدید حیات منابع زیستی و شناخت توان اکولوژیک سرزمین و همچنین ظرفیت بازسازی منابع بوده که با درک اصول مفاهیم زیست محیطی در طراحی (مقیاس خرد) زمینه را برای ایجاد فعالیتهای توسعه فراهم می نماید. بر این اساس انتخاب صحیح مکان در طرحهای توسعه عمرانی چنانچه در هماهنگی با ساخت کالبدی زمین و محیط طبیعی صورت پذیرد موجب حفظ و ارتقای کیفی آن شده ‘ از بروز خسارات زیست محیطی جلوگیری به عمل می آورد.
آگاهی از ویژگیهای کالبدی سرزمین از طریق شناخت عناصر تشکیل دهنده آن و تجزیه و تحلیل سیستمی داده های حاصل از اکوسیستم‘ انسان را قادر خواهد ساخت تا ضمن فراهم شدن شناخت با دستیابی به مناسبترین گزینه‘ طراحی زمین مجموعه را بر اساس ضوابطی به انجام رساند تا از کیفیت کالبدی مناسب برخوردار شده واز ارزشهای بصری‘ حداکثر استفاده را به عمل آورد. استفاده از امکانات فن آوری نو (سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS) با قابلیت تولید لایه های اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها‘ امکان ارزیابی دقیق و مطمئنی را از توان زیست محیطی سرزمین با سهولت زیاد فراهم و صرفه جوئی دروقت را موجب خواهد شد.
فرایند ارزیابی توان زیست محیطی سرزمین در وسعت پانزده هزارهکتار اراضی «حوزه جنگلی واز» از آبخیز شماره 49 واقع در دامنه های شمالی البرز مرکزی و در محدوده جنگلهای بخش جنوبی چمستان (شهرستان نور) از استان مازندران با هدف انتخاب مناسبترین مکان برای ایجاد مجتمع پژوهشی – آموزشی و طراحی زمین مجموعه انتخابی بر اساس ضوابط اکولوژیکی موضوع پژوهش حاضر است.

کلیدواژه‌ها