پیشنهاد روشی برای تحلیل «شخصیت» شهر

نویسنده

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن

چکیده

شخصیت یا کاراکتر در ادبیات طراحی شهری با مفهوم هویت کالبدی مترادف بوده و به معنی ویژگی‌های کالبدی است که یک شهر را یگانه، متمایز و متفاوت می‌کند. رویکرد مورفولوژی شهری که بر مطالعات کالبدی شهر متمرکز است، چارچوب نظری لازم برای مطالعه شخصیت شهرها را فراهم می‌کند. مورفولوژی شهری بررسی نظام‌مند فرم، شکل، نقشه، ساختار و کارکردهای بافت مصنوع شهرها و منشاء و شیوه‌ی تکامل این بافت در طول زمان است. روش برداشت از نسج شهری که به معنای سازمان خیابانها و بلوکهاست، و در حوزه این رویکرد شکل گرفته، ابزار کاربردی آن به شمار می‌رود. این روش توسط کارل کروپف تدوین شده و ترکیبی از دو مکتب مورفولوژی شهری آلمانی و ایتالیایی است.ساخت اصلی نظریه‌ای است که دیدگاهی کلان نسبت به بافت شهر اتخاذ کرده و به کلیت آن نظر دارد. این رویکرد می‌تواند به عنوان مکمل مطالعات شناخت نسوج شهری بکار رفته و ارتباط میان اجزاء در شکل‌دهی به یک کل را بیان کند. در این مقاله پیشنهاد می‌شود به منظور تکمیل و جامع نمودن روش برداشت از نسج شهری، آن را با نظریه ساخت اصلی ترکیب نمود. حاصل این ترکیب، فرآیندی جامع برای مطالعه شخصیت (یا هویت کالبدی) شهرها فراهم می‌کند. فرآیند حاصل را می‌توان به منظور انتخاب بخشی از شهر که دارای اکثر صفات و خصوصیات کالبدی موجود در کل شهر است بکار برد. با مطالعه این بخش از شهر، می‌توان به شناخت عمومی نسبت به خصوصیات کالبدی کل آن دست یافت.

کلیدواژه‌ها