بررسی کارآیی فرایند فیلتراسیون مستقیم در حذف نماتدهای آزادزی ازآب

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

نماتدها از جمله موجودات بیولوژیکی می‌باشند که به دلیل وفور در منابع آب سطحی و مقاومت نسبت به گندزدایی، دارای اهمیت زیادی در کنترل فرایندهای تصفیه آب دارند. با توجه به کمبود میزان اطلاعات در خصوص کارآیی حذف نماتدها در فرایند فیلتراسیون مستقیم، در تحقیق حاضر با استفاده از پایلوتی مشتمل بر واحد تهیه آب خام، انعقاد و لخته سازی و دو نوع صافی موازی تک لایه و سه لایه این موضوع تحت شرایط مختلف از لحاظ دانه‌بندی مصالح صافی، نرخ فیلتراسیون، میزان تزریق منعقد کننده و فعال یا غیر فعال بودن نماتدها (غیر فعال سازی با تزریق 8 میلی‌گرم در لیتر کلر انجام گردید) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصله متوسط کارآیی حذف نماتدهای فعال توسط صافی‌های تک لایه 8/68 درصد و سه لایه 9/73 درصد بوده است براساس مطالعات میکروسکوپی قدرت حرکت نماتدها عمده‌ترین علت پایین بودن کارایی می‌باشد با غیر فعال سازی نماتدها قبل از ورود به صافی متوسط کارایی حذف در صافی‌های تک لایه به 7/93 درصد و سه لایه به 8/95 درصد افزایش مییابد و بنابراین توصیه
می‌گردد.

کلیدواژه‌ها