شناسایی و گزارش جدیدی از موش جنگلی هیرکانیApodemus hyrcanicus در منطقه نور

نویسندگان

چکیده

مطالعة سیستماتیکی موش جنگلی (Genus:Apodemus) بر اساس صفات مرفولوژیک و مرفومتریک دندانی و جمجمه‌ای در منطقة نور با ارتفاع 26 متر پایین‌تر از سطح آبهای آزاد در استان مازندران با مجموع 8 نمونه انجام گرفت. در این مطالعة ، موش جنگلی هیرکانی (A.hyrcanicus) به عنوان رکوردی جدید از منطقة نور شناسایی شد. رنگ قهوه‌ای تیره پوست در سطح پشتی به طور آشکار از سایر گونه‌های Apodemus در ایران متمایز است. و از خصوصیات شاخص مرفولوژیک و مرفومتریک این گونه، تیغة V شکل و زاویه‌دار پیشانی- آهیانه‌ای (فرکانس: 88%)، انحنای دیوارة پشتی صفحة پتریگوئیدی منحنی شکل (فرکانس: 77%)، زائدة آنگولار فک پایین پهن و رشد یافته،
صندوق‌های صماخ حجیم، عدم حضور سینگولوم در دندان آسیای دوم فک پایین (فرکانس: 5/87%)، حذف سینگولوم C1 در دندان آسیای دوم فک پایین (فرکانس: 100%)، بزرگی طول و عرض دندان‌های آسیای فک پایین و بزرگی طول و عرض دندان آسیای دوم بالا می‌باشد. بدین ترتیب دامنة انتشار جغرافیایی این گونه که بومی منطقة هیرکانی می‌باشد، از جنگلهای پهن‌برگ شرق قفقاز در جمهوری آذربایجان به سمت شرقی‌ترین نقطة جنگل‌های شمال کشور در جنوب سواحل خزر امتداد می‌یابد.

کلیدواژه‌ها