ارزیابی خطرات کمپوست تهیه شده از مواد زائد شهری(1)(MSW)در ایران و مقایسه آن با سایر نقاط جهان

نویسندگان

چکیده

با توجه به پتانسیل نسبتاً بالای استفاده از کمپوست MSW در ایران، به ویژه به منظور بهبود شرایط خاک، در این مقاله کیفیت کمپوست MSW مورد بررسی قرار گرفت. سه گروه اصلی از آلاینده هایی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت عبارت بودند از فلزات سنگین، پاتوژنها و ترکیبات آلی. اطلاعات گسترده‌ای در خصوص کیفیت کمپوست MSW در اروپا و آمریکای شمالی جمع آوری و با کیفیت آن در ایران مقایسه شد. مقایسه کمپوستهای ایران با سایر کشورها از جهت ارزش کشاورزی و خطرات مربوط به آلاینده های درون آن صورت گرفت. بررسی ها نشان داد غلظت کادمیم و کروم در کمپوستهای ایران بسیار بالاست.
همچنین دریافت شد که کمپوستها چندین سال در خاک باقی مانده و کاربرد مکرر آنها به تجمع آلاینده ها در خاک می انجامد. خطرات مربوط به استنشاق میکروارگانیسم های درون کمپوست MSW نیز درخور توجه است.

کلیدواژه‌ها