طبقه بندی کاربری گونه های گیاهان در طراحی منظر شهری

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق گونه‌های مختلف گیاهان زیستی مناسب و سازگار با اقلیم معتدل هیرکانی (حاشیه جنوبی دریای خزر) مورد بررسی دقیق قرار گرفته و آنگاه مبادرت به طبقه‌بندی کاربردی گونه‌ها برای استفاده در طراحی منظر شهری شده است. در مورد هر گونه پس از بررسی و مطالعه منابع متعدد و مختلف اطلاعات مورد نیاز استخراج شده و پس از تجزیه و تحلیل و دقت در سازگاری با اقلیم مورد نظر به صورت جدولهای قابل استفاده برای طراحان محیط و منظر ارائه گردیده است.
گیاهان بومی و غیر بومی سازگار که مورد بررسی قرار گرفته‌اند دارای ارزش بصری و زینتی هستند و فارغ از طبقه‌بندیهای گیاهشناسی (Botanical Classification) و به منظور شناخت کاربردی آنها در فضاهای سبز شهری دسته‌بندی شده‌اند.
محدودیت‌های محیط شهری از جمله مقاومت در مقابل انواع آلودگی‌ها، معیارهای زیبایی شناسی و عملکردی، و متغیرهای مربوط به خصوصیات عمومی گیاهان در این طبقه‌بندی مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از جداول ارائه شده و با شناخت و تحلیل میدان شهرداری شهر رشت به عنوان نمونه موردی، امکان انتخاب سریع و مناسب گونه‌های گیاهی فراهم شده است. به منظور دستیابی به نتایج بهینه، علاوه بر انتخاب گونه مناسب، طراحی کاشت نیز از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد که در این تحقیق به ضوابط عام کاشت در اقلیم هیرکانی اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها