کاربرد سیستم پشتیبانی برنامه ریزی What if ? در برنامه‌ریزی

نویسندگان

چکیده

برنامه‌ریزی کاربری زمین، با بررسی نحوة استقرار و توزیع عملکردها و فعالیت‌ها، یکی از اجزای مهم و اساسی برنامه‌ریزی، در سطوح مختلف محلی، ناحیه‌ای و ملی است.
یکی از ابزارهایی که بتازگی در تهیة طرح کاربری زمین معرفی شده است، نرم افزار What if ? است. What if ?نوعی سیستم پشتیبانی برنامه ریزی بر مبنای GIS است که با تعریف سناریوها و گزینه‌های مختلف، این امکان را فراهم می‌آورد تا با در نظرگرفتن امکانات، استعدادها و محدودیت‌های ناحیه، اقدام به تهیة طرح کاربری زمین کند.
این مقاله امکان و نحوة استفاده از مدل What if ? را برای مکان‌یابی بهینه و تخصیص درست فعالیت‌ها و عملکرد‌ها (در واقع تهیة طرح کاربری زمین) به گونه‌ای که اکوسیستم طبیعی و زمین‌های کشاورزی ناحیة مورد مطالعه (آباده در استان فارس) حفاظت گردند، تشریح می‌کند.

کلیدواژه‌ها