رهیافت پیشگیری از وقوع آلودگی (PP)(1) رویکرد محیط زیستی

نویسندگان

چکیده

در مقابل دیدگاه سنتی حفاظت محیط زیست که مبتنی بر رهیافت اصلاحی و تصفیه آلودگی‌های صنعتی پس از ایجاد و در انتهای خط (EoP)(3) می‌باشد، دیدگاه نو، مبتنی بر رهیافت «پیشگیری از وقوع آلودگی» (PP) به دنبال فرایند تولید در گام‌های تغییر و کاهش مواد اولیه مصرفی، بهبود مستمر فرایند، طراحی مجدد محصول ، بازیافت و استفاده مجدد است. رهیافت (PP) نتیجه تکاملی رهیافت مدیریت کیفیت جامع (TQM) است، که بر اساس آن منافع اجتماعی ناشی از فعالیتهای صنعتی متکی به دو عامل بنیادی اثربخشی و کارایی حداکثر که در مجموع، بهره‌وری را رقم می‌زنند، است. این دو عامل بنیادی، توسعة پایدار صنعتی را با هدف تلفیق رشد صنعتی و حفظ کیفیت محیط زیست از طریق انتخاب صحیح منابع اولیة مصرفی، کاهش مصرف منابع، بهبود مستمر فرایندهای تولیدی، کاهش ضایعات، افزایش کیفیت محصول و مشارکت فعال تمامی کارکنان در فرآیند تولید و حفاظت محیط زیست امکان‌پذیر می‌کند. آینده سازمان‌ها با توجه به موج جدید جهانی شدن به دو متغیر کارایی اقتصادی و تضمین کیفیت محیط زیست گره خورده است ودر کشورهای در حال توسعه،پاسخ مناسب به این دو متغیر مستلزم تجدید نظر اساسی در سیاست‌ها و راهبردهای صنعتی،تجدید ساختار و روش عملکردی صنایع موجود می‌باشد. در این مقاله با تشریح رهیافت PP ، اهمیت زمینه سازی برای کاربرد این رهیافت در فعالیت‌های صنعتی و منافع بالقوه آن به بحث کشیده می‌شود.

کلیدواژه‌ها