ارزیابی پساب تصفیه شده شهری و کاربرد آن در آبیاری فضای سبز

نویسندگان

چکیده

به منظور بررسی پساب تصفیه شدة شهری در درخت‌کاری، آزمایشی در تصفیه‌خانة فاضلاب شهر مرودشت با کاشت 14 گونه درخت و در وسعت 2/1 هکتار و با کاربرد پساب تصفیه شده و آب چاه با دو روش مستقل آبیاری قطره‌ای (بابلر) در بهمن 1380 آغاز و به مدت 26 ماه انجام شد. برنامة پایش شامل ارزیابی تغییرات کیفیت آب آبیاری، بررسی اثر پساب بر زنده‌مانی و علایم ظاهری ناشی از مسمومیت احتمالی درختان و بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، و همچنین شاخص‌های رشد تدوین شد. در مقالة حاضر با استفاده از بخشی از داده‌های این آزمایش ارزیابی تغییرات کیفیت پساب و آثار آن‌ بر درصد زنده‌مانی و علایم ظاهری ناشی از مسمومیت احتمالی درختان مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی اثرات پساب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و شاخص‌‌های رشد درختان در مقالات جداگانه‌ای در دست تهیه می‌باشد.نتایج بررسی‌‌ها نشان داد پساب مورد استفاده از نظر مواد آلی متوسط نسبتاً شور، از نظر SAR و عنصر سمی کلراید با خطر متوسط و از نظر ازت و فسفر جز? پساب‌های با خطر پایین است. گونة اکالیپتوس میکروتیکا با 99 درصد زنده مانی موفق ترین و گونه‌های کمالدولنسیس با 97 درصد ،آکاسیا با 97 درصد، اقاقیا با 95 درصد، زبان

کلیدواژه‌ها